نویسنده: جعفر برمک – مسعود برمر

  • راکتور شنت ام سی آر

    Title: راکتور شنت ام سی آر Authors: Jafar Barmak جعفر برمک Masood Barmar مسعود برمر Organization: دانشگاه بیرجند Birjand University Keywords: راکتور کنترل شونده مغناطیسی Magnetically Controlled Reactor راکتور کنترل شونده تریستوری Thyristor Controlled Reactor جبران کننده توان راکتیو Reactive Power Compensator کنترل ولتاژ Voltage Control PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 […]