نویسنده: امیررضا رضایی – فاطمه سفیانیان – منصور عبدی