نویسنده: افشین روشن میلانی – سیدمهدی مهائی – یاسر ابلاغی