نویسنده: اصغر اکبری – محمد خارزی – علی مذهب جعفری – حسن رضا میرزای