نویسنده: اسلام کشاورز – علیرضا سیفی – پاکنوش کریم آقایی

  • مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت براساس روش تحقق بالانس

    Title: مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت براساس روش تحقق بالانس Authors: Eslam Keshavarz اسلام کشاورز Alireza Seifi علیرضا سیفی Paknoosh Karim Aghaee پاکنوش کریم آقایی Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University Keywords: پایدارساز سیستم قدرت Power System Stabilizer ماتریس های گرامیان Gramin Matrix کنترل پذیری Controllability رویت پذیری Observability ضرایب مشارکت Participation Factors PSC 2007 22nd […]