نویسنده: احمد غلامی- علیرضا اعتضاد – محمدمهدی مرآت -محمدرضا دولت