نویسنده: احمد غلامی – صادق جمالی – رضا ابراهیمی – عبداله بابایی