نویسنده: احمد رادان – حمید افشنگ – پویا غنی – عباس عبدالملکی