نویسنده: احد کاظمی – علی حسامی نقشبندی – ایمان پورفر