نویسنده: ابوالفضل واحدی – حسین عزیزی – ایمان مظهری