نویسنده: ابراهیم رحیم پور – مهدی جباری – استفان تنبلن