امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

PLC) Power Line Carrier)

قسمت اول:

تماس دوستان برای توضيح در رابطه PLC (در قسمت ارتباط با اينترنت به وسيله خطوط برق) مطالبی را به صورت خلاصه مي نويسم:

در مكانی كه شبكه مخابرات وجود ندارد با پستها چگونه ارتباط برقرار میشود؟

آيا شبكه های مخابراتی جوابگوِی نيازهای ارتباطی است ؟

آيا ارتباط تلفنی‌ میتوان داشت؟

آيا از اين روش تلگراف و پست تصويری ميتوان داشت؟

آيا وسايل شبكه را ميتوان از راه دور كنترل كرد؟

PLC) Power Line Carrier)

قسمت اول:

تماس دوستان برای توضيح در رابطه PLC (در قسمت ارتباط با اينترنت به وسيله خطوط برق) مطالبی را به صورت خلاصه مي نويسم:

در مكانی كه شبكه مخابرات وجود ندارد با پستها چگونه ارتباط برقرار میشود؟

آيا شبكه های مخابراتی جوابگوِی نيازهای ارتباطی است ؟

آيا ارتباط تلفنی‌ میتوان داشت؟

آيا از اين روش تلگراف و پست تصويری ميتوان داشت؟

آيا وسايل شبكه را ميتوان از راه دور كنترل كرد؟

توسعه منابع توليد وانتقال و توزيع انرژی نياز مبرم به وجود يك شبكه مخابراتی بين نقاط كليدی سيستم برق رسانی را به وجود آورده است.

شرح كار PLC

در سيستمهای PLC اطلاعات ارسالی به صورت Single Side-Band (SSB) مدوله شده و در پهنای باند Khz 4 ارسال ميگردد.بسته به نوع كاربرد پهنای باند Khz 4 به كانالهای فرعی تقسيم شده و در هر كانال ، اطلاعات مربوط به يك سيگنال گنجانيده ميشود.

كاربردهای مختلف سيگنالهای PLC

1- ارتباط تلفنی : در شبكه های مخابراتی شركتهای برق منطقه ای كه شامل تعدادی مركز تلفن در پستهای كليدی ومهم شبكه فشارقوی می باشد.برای ارتباط ميان مراكز تلفنی عمدتاً از كانال PLC استفاده ميشود. همچنين از اين كانال برای ارتباط تلفنی ميان مشتركين با مراكز تلفنی كه عمدتاً پستهای فاقد مركز تلفنی اند استفاده ميشود.

2- تلگراف و پست تصويری : در شبكه های فشارقوی ميتوان جهت اعمال مديريت عملياتی مناسب از دورنويسها استفاده نمود. سرعت ارسال معمولاً بين 50الی 79 Bd بوده ، در پست تصويری بالاتر است.

3- كنترل و نشاندهی از راه دور : در شبكه های فشارقوی پيچيده ، كنترل وديسپاچينگ شبكه ، حلقه بسته ای را تشكيل می دهد كه در آن وضعيت دستگاههای بسياری از نقاط مختلف و دور از هم در شبكه در يك مركز مشخص ميشود.

4- حفاظت از راه دور : حفاظت در مقابل اتصال كوتاه، بوسيله رفع آن با بی برق كردن خط معيوب توسط دستگاههای تشخيص اتصال كوتاه رله های حفاظتی امكان پذير است. برای انجام اينكار و در اسرع وقت و در عين حال برای پيشگيری از قطع شدن ساير كليدها و رله های مربوط به شبكه برقراری يك مسير ارتباط علائم حفاظتی ما بين رله های حفاظتی ضروری است.

منبع: bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری