امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کنفرانس: یازدهمین کنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1385 مازندران)

مطالعه راهکارهای افزایش ضریب بار با انجام مدیریت مصرف در کارخانجات بالای یک مگاوات استان مازندران

مطالعه رابطه جریان نشتی با میزان آلودگی در مقره های سرامیکی توزیع

مزایای به کار گیری ترانسفورماتورهای با تلفات پایین در شبکه های توزیع نیروی برق

مدلسازی حرارتی ترانسفورماتور جهت بررسی تاثیر دمای محیط بر روی عمر عایقی آن

مدلسازی تاثیر اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

محل یابی در فیدرهای 20 کیلو ولت توزیع شعاعی بر اساس نمونه های ولتاژ و جریان گرفته شده توسط ثبات

کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع الکتریکی شعاعی توسط جبران سازی سری GCSC با استفاده از منطق فازی

کمینه سازی هزینه خرید برق از بازار برق با اعمال یک الگوریتم کاربردی به پیش بینی نیاز مصرف

کاربرد تصمیم گیری چند خصیصه ای در برنامه ریزی احداث شبکه های توزیع

علل سوختن دسته کات اوت فیوز و راههای پیشگیری آنها

طرح برونسپاری فعالیت های بخش توزیع

طراحي و ساخت سيستم هشدار ديجيتال خاموشي برق

طراحی فیلتر فعال قدرت تحت کنترل تک قطبی جهت کاهش تلفات

شناسایی و حذف ظرفیت های اضافی ترانسهای منصوبه در شبکه توزیع ضرورتی اجتناب ناپذیر

شبیه سازی اثر انواع اتصالات ترانسفورماتوری

روش ضرایب تحقق دیماند برای پیش بینی تحقق دیماند مصرفی متقاضیان بزرگ

رزونانس و فرورزونانس در شبکه های توزیع

جبران سازی سریع راکتیو در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استاتکام به روش تئوری منطق فازی

جایابی برقگیر در پست توزیع بر اساس تکنیک های منطق فازی

توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته