امروز برابر است با :3 تیر 1403

کنفرانس: چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1373 بندر عباس)

بررسي تلفات انرژي الكتريكي در شبكه ايران

انتخاب بارگذاري مناسب با توجه به شرايط جوي و محيطي

تحقيقات و آموزش در صنعت برق ارائه يك برنامه مؤثر در ارتباط دانشگاه و صنعت برق

معرفي نرم افزار EFB براي كاربران EMTP

پردازش نقشه هاي جغرافيايي براي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه هاي توزيع

اختلاف فازسنج ديجيتال

مقايسه كنتورهاي الكترونيك و الكترومغناطيس

آناليز حساسيت براي انتخاب كابل در سيستم هاي توزيع قدرت الكتريكي

مقايسه سيستم هاي يكفاز و سه فاز در شبكه هاي توزيع نيرو

روشي براي مكان يابي عبيب كابل

بررسي شرط ابقاء پايداري حرارتي در كابلها و اهميت آن بويژه در مناطق گرم

كاربرد مقره هاي رزيني در شبكه هاي توزيع

اثير هارمونيك هاي جريان بر زمان عمل رله هاي IDMT در شبكه هاي توزيع

روش صحيح تنظيم رله هاي جرياني در شبكه هاي توزيع

حفاظت خطاي فاز به زمين و كاربرد ترانس زمين براي شبكه هاي توزيع

بررسي علل فرسودگي تيرهاي بتوني در منطقه اصفهان و ارائه راه حلهاي تعميرات

بررسي خوردگي و پوسيدگي در پايه هاي فلزي و بتوني و چوبي و روشهاي مقابله با آن

بررسي پديده خوردگي پايه هاي بتوني در مناطق ساحلي و روش مقابله با آن

بررسي خوردگي و پوسيدگي در پايه هاي انتقال نيرو در مناطق ساحلي و روشهاي مقابله با آن

تاثير عملكرد آلودگي محيط بر روي مقره ها و روشهاي مناسب بهبود عملكرد ايزولاسيون شبكه انتقال در مقابل