امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کنفرانس: هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1381 تهران)

معايب و محاسن ارزيابي عملكردهاي ساليانه شركتهاي توزيع نيرو توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روش هاي جديد

ارائه ساختار اينترفيسينگ در اتوماسيون توزيع و استفاده از آن در شبكه توزيع جنوبغرب تهران

بكارگيري اتوماسيون جهت كاهش تلفات قسمتي از شبكه توزيع شهرستان بهبهان

روند گذر از نرم افزارهاي تك كاربره به يك سيستم اطلاعات مديريتي مالي – مهندسي

كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني خازن در شبكه هاي توزيع

مدلسازي بار شبكه هاي توزيع بر اساس اطلاعات ثباتها

بررسي فلش ولتاژ در شبكه هاي توزيع و فوق توزيع به همراه تاثير عملكرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلي

بررسي نتايج اولين سال اجراي طرح ملي خازن گذاري در شبكه هاي فشار ضعيف هوايي

استفاده از زمين به جاي يك هادي شبكه سه فاز فشار متوسط هوايي

روش بهبود يافته براي برآورد بار در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن سطوح خالي از بار

بررسي اثرات زيانبار خاموشيها و راههاي كاهش آن

جايگاه خدمات مشتركين در شركتهاي توزيع برق و روشهاي بهبود آن

تشكيل شركت توزيع برق روشنايي يك ضرورت

طبقه بندي و كدگزاري انشعاب مشتركين برق

نگرشي به تعميرات خط گرم و روند فعاليت آن در ايران

تجزيه و تحليل حوادث شركتهاي توزيع نيروي برق و راههاي پيشگيري از آن

اداره بهره برداري آينه شركت توزيع يا شاهراه اطلاعات

استفاده از كد پستي 10 رقمي بعنوان شناسايي انشعاب برق

تحليل زنجيره ارزش رقابتي پورتر در فعاليتهاي توزيع

بررسي شبكه هاي توزيع هوايي و زميني و مقايسه مزايا و معايب آنها نسبت به هم