امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کنفرانس: ششمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1375 مازندران)

CHARACTERISATION OF INSULATING OILS

بررسي وضعيت ايمني در شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران

مردم. شركتهاي توزيع. ايمني

بررسي حقوقي و كارشناسي حوادث مردمي برق و روشهاي پيشگيري از آن

كار با خط گرم بهترين روش كاهش حوادث و خاموشيها

يك مدل اصلاح شده براي بدست آوردن قابليت اطمينان سيستمهاي حفاظتي

اصول طراحي و اجراي زمين حفاظتي مناسب

حفاظت ترانسفورماتورهاي توزيع در شبكه هاي شعاعي توسط يك رله ميكروپروسسوري در منبع

تجارب ناشي از واگذاري خودروهاي دولتي به كاركنان

بررسي و ارائه روشهاي مناسب ايجاد انگيزه و رغبت در مشتركان براي پرداخت بهاي مصرفي برق

آشنايي با تكنولوژي باركد – كاربردي عملي در پردازش اطلاعات قبوض – آب – برق – گاز – تلفن

شركتهاي توزيع در چرخه عمر سازماني

روشهاي نوين براي وصول مطالبات وصول مطالبات با توجه به ارزش زماني پول

طرح روشهاي نوين براي تسريع در وصول مطالبات

ساختار مديريت توزيع نيرو از ديدگاه دامنه اي همواره در حال تغيير و ارتباط آن با توسعه اقتصادي

ارائه روشهاي مناسب و نوين انگيزه در كاركنان

مدل رفتارهاي انساني در ايجاد حوادث و كنترل ضايعات در محيط كار

ارائه عوامل مهم تاثيرگذار در روحيه كاركنان

تحقيقات در مديريت منابع انساني

ارائه شاخص هاي نيروي انساني