امروز برابر است با :1 تیر 1403

کنفرانس: سومين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1372 فارس)

Factors, Influencing Upon The Development of Electric Nets of Azerbaijan Republic

Frequency – Dependent Resistance Calculation of Stranded Conductors in Transmission Lines by an Expo

استفاده از خطوط چند مداره دو ولتاژ در نواحي متراكم و پرمصرف

سيستم خبره عيب يابي و تشخيص علائم در پستهاي انتقال نيرو

اولويت بندي شرايط اضطراري هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبكه

بررسي نقش رله اتصال مجدد در شبكه هاي توزيع

طراحي پايه هاي بتني براي خطوط انتقال و توزيع نيرو

كنترل تپ چنجرها زير بار

بررسي عملكرد پستهاي با عايق گازي GIS در شبكه برق ايران

بررسي و تحليل حوادث و اتفاقات عمده زيان بار شبكه هاي توزيع

ترانسفورماتورهاي هرميتك و كاربرد آن در شبكه هاي توزيع

پخش بار مستقيم در شبكه هاي سيستم توزيع

اصلاح ولتاژ القائي در شبكه هاي توزيع هوائي

اندازه گيري افزايش مقاومت الكتريكي ناشي از تنشهاي مكانيكي و حرارتي در دو نمونه سيمهاي شبكه برق رساني

مطالعه پديده فرورزونانس در سيستمهاي قدرت الكتريكي

بررسي سيستمهاي سه فاز نامتقارن با بارهاي نامتعادل

بررسي اثرات ميدانهاي الكترومغناطيسي بر روي بدن انسان

بررسي مشكلات شبكه هاي توزيع در مناطق ساحلي

بررسي مسئله خوردگي در پايه هاي بتني

بررسي شيوه هاي بستن شيلد كابل و سر كابل