امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

کنفرانس: دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1371 اصفهان)

Distribution Network System Planning

نقش انواع بارها در ايجاد هارمونيک ها در شبکه توزيع- اثرات و کنترل هارمونيک

راه آهن برقی و استفاده بهينه از انرژی در حمل و نقل

مرور بر روشهای بهينه سازی وکنترل سیستمهای توزيع

جايگاه و نقش آموزش و تدوين نظام آموزشي مناسب براي بخش توزيع

مدل قوس الکتریکی در کلید های فشار قوی

تصحیح کننده های ضریب قدرت و بررسی نحوه عملکرد صحیح آنها در مواد

منافع اقتصادي نصب خازن در شبكه هاي توزيع

جايگاه و نقش آموزش و تدوين نظام آموزشي مناسب براي بخش توزيع

ويرايشگر گرافيكي پايگاه اطلاعاتي شبكه هاي قدرت

استفاده از زبان منطقي پرولاگ در كاربردهاي زمان واقعي شبكه هاي قدرت

كاربرد SVC براي كنترل بهينه قدرت راكتيو

برق گرفتگي در گستره فشار ضعيف

مدلي مناسب جهت ارزيابي اقتصادي در مطالعات سيستم

سيستم كنترل پيشرفته شبكه توزيع برق با استفاده از تكنولوژي جديد مخابراتي

پيش بيني هاي ايمني جهت جلوگيري از برق گرفتگي در شبكه هاي توزيع و مصرف

روشهاي اندازه گيري مقاومت بازنگري و اصلاح شبكه زمين پستهاي فشارقوي

برآورد مقدار تقريبي بار شهر اصفهان تا 15 سال آينده

نقش ترانسفورماتورها در كاهش ضريب اطمينان برق رساني شبكه هاي توزيع نيرو

مكانيزمهاي جديد مديريتي در صنعت برق