امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کنفرانس: دهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1384 تبريز)

طراحی و ساخت سکسيونر هوائی فشار ضعيف

مديريت مصارف غيراقتصادي، پيش شرط واقعي شدن بازار برق در سمت توزيع و مصرف

بررسي استفاده از بوشينگهاي سيليكوني به جاي بوشينگهاي سراميكي در ترانسفورماتورهاي توزيع

تفكيك اجزاء تلفات انرژي درشبكه ۴۰۰ ولت با كمك سيستم AMR

شناسايي و بررسي محدوديت هاي عملكرد برقگير در شبكه توزيع برق استان گلستان

بررسي الگوريتمهاي تعيين توپولوژي شبكه هاي بزرگ توزيع جهت تجديد آرايش

روش هاي بهبود بهره برداري شبکه هاي توزيع و اثر بخشي مکانيزاسيون درآن

بررسي و تجزيه وتحليل حوادث تجهيزات شبكه هاي ۲۰ كيلوولت

جايابی بهينه محل نصب سکشنالايزر

طراحی بهينه شبکه های توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيک

كليدزني خازنها در سيستمهاي توزيع توسط منطق فازي

بررسي پايداري نيروگاههاي آبي كوچك زنجيرهاي ياسوج در اتصال به شبكه توزيع

محاسبات تحليلي جايابي بهينه اتوبوستر در شبكه هاي فشار متوسط توزيع

بهينه سازي هزينه تجهيزات حفاظتي شبكه هاي توزيع الكتريكي

بررسي و مقايسه فني رطوبت زدايي از سلولز ترانسفورماتورهاي توزيع به روش كلاسيك و روش تعادل رطوبت روغن

تأثير تغييرات ويسكوزيته روغن و مقاومت سيم پيچيها در اثر تغيير درجه حرارت بر قابليت بارگذاري ترانسفور

بررسي فني و اقتصادي طرح تغذيه پستها ي زميني به صورت حلقوي و طراحي عملي براي يك منطقه نمونه از شهر قم

بررسي علل قطع ناخواسته فيدرهاي ٢٠ كيلوولت وروشهاي كاهش آن

روش نوين در مونيتورينگ و عيب يابي ترانسفورماتورهاي توزيع خشک

هماهنگي بهينه حفاظتي بين فيوزهاي فيدر فشار متوسط و تجهيزات حفاظتي در پستهاي فوق توزيع