امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کنفرانس: اولین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت (دانشگاه امیرکبیر 1385)

تعيين بازه زماني بيهنه تست هاي دوره اي و خودبازبيني در تجهيزات حفاظتي …

روش جديد براي هماهنگي رله هاي جريان زياد به كمك الگوريتم ژنتيك

تاثير نرخ نمونه برداري در الگوريتم هاي محاسبه امپدانس در رله هاي ديستانس ديجيتال

فرورزونانس در نیروگاههای برق بادی و اثر آن در تخریب برقگیرها

تمايز صحيح بين خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc ميراشونده جريان خطا جهت بهبود عملکرد رله هاي ديستانس

هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان در شبکه هاي بهم پيوسته با استفاده از الگوريتم ژنتيک

تشخيص محل خطا در خطوط انتقال EHV براساس شبکه ی عصبی Fuzzy ARTmap

تشخیص عیوب ابتدایی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از سیستم هوشمند

تعيين زمان مجاز عملکرد رله های اضافه جريان در حفاظت نيروگاه هاي برق بادي

هماهنگی رله های جريان زياد در شبکه های توزيع مش به کمک الگوريتم IGA-MU

تشخيص عيب امپدانس بالا در سيستم توزيع شعاعي با استفاده از تبديل موجك گسسته

کاهش دقت عملکرد رله ديستانس در حفاظت خطوط انتقال با حضور CVT و TCSC

پياده سازي محاسبات الکتريکي ترانسفورمرهاي جريان فشار قوي به صورت مكانيزه

Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage

محاسبه جريان اتصال كوتاه در شبكه‌هاي نامتعادل توزيع همراه با توليد پراكنده

ارزيابي عملکرد، قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم

تخمين جريان در خطوط توزيع مبتني برميدانهاي الكترومغناطيسي محيطي

روشی جدید برای تشخیص و کلاسه بندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی