کنفرانس: اولین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت (دانشگاه امیرکبیر 1385)