امروز برابر است با :3 خرداد 1403

اندازه گيري و ابزار دقيق

سینکرو

شناختي بر سنسورهاي صنعتي

سیستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور پویا AMR

خط کشهاي ديجيتال و کد گشائي آنها

اندازه گیری مقدار جریان و ولتاژ متناوب

اندازگيری فرکانس

كنتور

مقدمه ای در مورد ابزار دقيق

اسيلوسكوپ ها

انواع حسگرها

گالوانومتر

راهنمای استفاده از اسیلسکوپ

قسمتهای مختلف اسیلوسکوپ

چشم الکترونیکی چگونه کار می کند؟

اسكوپ

دستگاه ها ي اندازه گيري در الكترونيك

برآمدگي روي كابلها براي چيست؟

ترموکوپل

حس گرهاي حرارتي

چشم الکترونیکی