امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

ميدان و امواج و الكترومغناطيس

اساس كار رادارها

سويچينگ و روشهاي کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الكترومغناطيسي در منابع تغذیه

امواج صوتی والکترومغناطسی

آنتن های اندازه گیری و مونیتورینگ

مقایسه سیستم های مایکروویو P-P و P-MP

تروپوسکتر

تولید ماورای صوت

InfraRed – اینفرارد

آنتن

مقایسه سیستم های مایکروویو P-P و P-MP

سیستم های رادیوئی تروپوسکتر

معادلات ماکسول

مغناطیس سلطان میدانها…

رادارها چگونه کار میکنند!

نانو مغناطیس ها

انتفال امواج الكترومغناطيسي با فركانسTHz

آنتن های هوشمند

شبكه هاي انتن

انواع ليزرهاي پزشکي کم توان يا Low Out Put Lasers

ساخت ريزترين رادار جهان