امروز برابر است با :29 خرداد 1403

انتقال و توزيع

شاخصها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي و انتخاب كليدهاي فشار قوي

جبران سازي توان راكتيو

معرفی نرم افزار SCOPE

معرفي نرم افزار PSS /E براي شبيه سازي سيستم قدرت

خطوط انتقالVSC راهي به آينده

دستاوردهاي NYPA در زمينه كاربردهاي ادوات FACTS

پست چیست؟

مزاياي هاديهاي آلومينيوم آلياژي نسبت به هاديهاي ACSR در خطوط انتقال نيرو

لزوم نگاهي جديد به طراحي شبكه زمين در پستهاي فشار قوي

نحوه تخصيص هزينه تبادلات توان در يك سيستم تجديد‌ ساختار يافته

مجتمع كردن اتوماسيون پستها

روشهاي مطالعه و بهبود تلفات

تاريخچه بهبود معادلات ولتاژ گام و تماس در استاندارد ANSI/IEEE Std 80

تخمين بازدهي و تلفات واقعي ترانسفورماتورهاي توزيع نصب شده در كشور

بهينه سازي ابعاد وزن دكلها

حفاظت تجهيزات پست به وسيله برقگير

مقايسه خطوط انتقال هوايي و زمينی

مقره مهار (stay Insulator)

منابع راکتیو و بهره برداری از آنها

پديده رزوناس و فرزوناس در شبكه هاي توزيع