امروز برابر است با :28 تیر 1403

چرا جبران سازی؟

توان راکتیوی که بین ژنراتور و مصرف کننده در حال نوسان است در شبکه به گرما مبدل می شود.مولد ها و ترانسها و کابلها و سیم کشیها و کلیدها براثر ان تحت اضافه بار قرار گرفته که تلفات و افت ولتاژ را به همراه دارد .در صورت زیاد بودن مقدار توان اکتیو مصرفی ممکن است کابلها و سیمها توان انتقال جریان برق را نداشته باشند و لازم باشد که کابلها و سیمها دارای مقاطع بزرگتری به کار گرفته شوند.


از نظر وزارت نیرو کوچک بودن ضریب توان هزینه های تولید و انتقال و توزیع و مخارج سرمایه گذاری و نگهداری تجهیزات در شبکه تولید برق را افزایش می دهد . این مخارج به هزینه قبض های برق مصرف کننده گان اضافه می شود. به همین دلیل در مجاورت کنتور اکتیو یک کنتور راکتیو نیز نصب می گردد.


 جریان اکتیو و راکتیو در شبکه بدون تجهیزات جبران سازی


 


 


جریان اکتیو و راکتیو در شبکه به همراه تجهیزات جبران سازی


 


مزایای خازن گذاری :


استفاده اقتصادی از  • ژنراتور ها
  • ترانسها
  • کلید ها
  • سیم ها و کابلها 
  • کاهش تلفات و افت ولتاژ( مخارج کم انرژی)
  • و …..

wwwautomation.blogfa.com

اشتراک گذاری