امروز برابر است با :24 خرداد 1403

يك مدل مداری آنالوگ با تحقق LSI برای غشا نرون

در اين مقاله يك مدل سخت افزاري نرون كه داراي مشخصات بيولوژيكي نرون است تشريح شده است اين مدل غشاء تحريك پذير نرون بيولوژيكي را تحقيق مي دهد و مدار آن از يك قسمت مقاومت منفي كنترل شده با ولتاژ تشكيل شده كه اين مدل پتانسيل فعال مكانيسم توليدي را شبيه به نرون بيولوژيكي شبيه سازي مي كند ، شبيه سازي با نرم افزار HSPICE با تكنولوژي 0.25um انجام شده است پتانسيل غشاء به وسيله جاري شدن يونها كنترل مي شود. به هر حال نرون هاي بيو لوژيكي شناخته شده با مدل ساده تر از اين نرون نمي توانند تحقق يابند.

مطالعه نرون چيپ ها براي تحقق قابليت پردازش اطلاعات مغز يا به كار گيري مدار نروني برپايه LSI در سال هاي اخير پيشرف كرده است به عنوان نمونه گروه Sekine مطالعات خود را روي مدل هاي نروني با بكار گيري تكنولوژي CMOS ‌متمركز كردندKanoh و تعدادي ديگر از دانشگاه هاي توكيو روي مدل غشاء بر انگيخته و ارائه مدل هاي مختلف براي آن بسيار كوشيدند . همچنين تعدادي از طراحي ها مدل غشاء را با ترانزيستور هاي دو قطبي پيشنهاد مي داد.
 

نوشته شده توسط : راحله اسلام پناه

rahele_59@yahoo.com

اشتراک گذاری