یک مدل مداری آنالوگ با تحقق LSI برای غشا نرون

0
2589

در این مقاله یک مدل سخت افزاری نرون که دارای مشخصات بیولوژیکی نرون است تشریح شده است این مدل غشاء تحریک پذیر نرون بیولوژیکی را تحقیق می دهد و مدار آن از یک قسمت مقاومت منفی کنترل شده با ولتاژ تشکیل شده که این مدل پتانسیل فعال مکانیسم تولیدی را شبیه به نرون بیولوژیکی شبیه سازی می کند ، شبیه سازی با نرم افزار HSPICE با تکنولوژی ۰٫۲۵um انجام شده است پتانسیل غشاء به وسیله جاری شدن یونها کنترل می شود. به هر حال نرون های بیو لوژیکی شناخته شده با مدل ساده تر از این نرون نمی توانند تحقق یابند.

مطالعه نرون چیپ ها برای تحقق قابلیت پردازش اطلاعات مغز یا به کار گیری مدار نرونی برپایه LSI در سال های اخیر پیشرف کرده است به عنوان نمونه گروه Sekine مطالعات خود را روی مدل های نرونی با بکار گیری تکنولوژی CMOS ‌متمرکز کردندKanoh و تعدادی دیگر از دانشگاه های توکیو روی مدل غشاء بر انگیخته و ارائه مدل های مختلف برای آن بسیار کوشیدند . همچنین تعدادی از طراحی ها مدل غشاء را با ترانزیستور های دو قطبی پیشنهاد می داد.
 

نوشته شده توسط : راحله اسلام پناه

rahele_59@yahoo.com