امروز برابر است با :3 خرداد 1403

هيتاچي كوچكترين ميكروچيپ جهان را عرضه كرد.

شركت هيتاچي ژاپن اعلام كرد كوچكترين و باريك ترين ميكرو چيپ جهان را كه مي تواند بر روي يك برچسب كاغذي سوار شده و هويت بسته ها و اسناد را نشان دهد توليد كرده است. به گفته يكي از سخنگويان شركت هيتاچي اين ميكرو چيپ به كوچكي يك لكه روي لباس است و اندازه آن 0.15 ميلي متر در 0.15 ميلي متر است و تنها 7.5 ميكرومتر ضخامت دارد. هر مكيرومتر يك هزارم ميلي متر است.اين ميكرو چيپ با استفاده از يك آنتن خارجي و با دريافت امواج الكتريكي كار مي كند.توميكو كينوشيتا رئيس بخش تحقيقات شركت هيتاچي گفت اندازه كوچك اين ميكروچيپ سبب پايين آمدن قيمت آن و استفاده فراگير آن براي اهداف گوناگون در فروش , جابجايي و رد يابي كالا ها و اسناد مي شود.

اشتراک گذاری