هدایت الکتریکی عناصر

0
1573

در تعریف هدایت الکتریکی می توان گفت : اگر الکترون در باند هدایت قرار گیرد ، آنقدر وابستگی آن از اتم مادر کم می شود که می توان آن را جا به جا کرد ، با جا به جایی این الکترون جریان الکتریکی ایجاد شده ؛ در نتیجه هدایت الکتریکی خواهیم داشت .

عناصر از لحاظ هدایت الکتریکی به چهار د سته زیر تقسیم می شوند :
۱٫ عایق ها (Insulators) .
2. نیمه هادیها (Semi conductors) .
3. هادیها (Conductors) .
4. ابر رساناها (Super conductors) .
ساختار اتمی این عناصر از سه نوع باند زیر تشکیل شده است :
۱٫ باند ظرفیت (Balance Band ) .
2. باند ممنوعه (Forbidden Band) .
3. باند هدایت (Conductance) .
سطح انرژی این سه باند رامی توان به صورت زیر نشان داد :
باند ظرفیت > باند ممنوعه > باند هدایت .
عایقها :
در عایق ها شکاف انرژی (تفاوت انرژی باند هدایت و باند ظرفیت ) آنقدر بزرگ است که با دادن انرژی به عنصر ، الکترون های باند ظرفیت نمی توانند به باند هدایت بروند در نتیجه هدایت الکتریکی نخواهیم داشت .
هادیها :
در هادی ها شکاف انرژی وجود ندارد . در نتیجه الکترون های باند ظرفیت آزادانه در دمای اتاق( ( Room Temperature =300 k به باند هدایت می روند ؛ بنابراین هدایت الکتریکی در این نوع عناصر وجود دارد .
نیمه هادیها :
در نیمه هادی ها شکاف انرژی صفر نیست اما در درجه حرارت اتاق معمولا یک الکترون- ولت (کمتر یا بیشتر) می باشد که درشرایط خاص می توان بر آن غلبه کرد و الکترون های باند ظرفیت رابه باند هدایت فرستاد تا هدایت الکتریکی ایجاد شود .

bselectron.mihanblog.com