امروز برابر است با :28 تیر 1403

نكاتى در طراحى تابلو منزل مسكونی


  • قدرت مصرفی كل مصرف كننده هايی كه از تابلو تغذيه میشود را محاسبه كنيد.

  • برای روشنايى و پريزها خطوط جداگانه

  • معمولاً هر 1000تا 1500 وات مصرفی روشنايی يك خط

  • پريزها برای تغذيه مصرف كننده های با توان كم ، چندين پريز از يك خط تغذيه شود.

  • مصرف كننده با وات بالا خط جدا گانه مثل كولر يا آبگرمكن برقی و…

  • حداقل سطح مقطع سيمها روشنايی 5/1 و پريزها 5/2 ميلیمتر مربع

  • آمپر كليدها وفيوزها و كليد مينياتوری دقيقاً محاسبه و متناسب مصرف كننده

  • سطح مقطع كابلها وسيمها ورودی محاسبه شود.

پس از مشخص شدن ليست وسايل داخل تابلو نقشه تابلو را رسم و مونتاژ میكنيم .  میتوان در بازار تابلوی آماده تهيه يا سفارش داد.  


تذكر: در بعضی كارخانجات خصوصاً منازل ديدم كه آمپر فيوز و كليد مينياتوری تابلو   فرعی باتابلو اصلی يكی است .كه موقع اتصالی تابلو اصلی وفرعی همزمان قطعمی شوند.    


حتماً مقدار آمپر فيوز وكليد مينياتوری تابلو فرعی كمتر از تابلو اصلی باشد.
sanat-bargh.blogfa.com

اشتراک گذاری