امروز برابر است با :30 تیر 1403

موتور آسنكرون با روتور سيم پيچی شده (روتور رينگی)

روتور سيم پيچی شده : به جای ميله ، استاتور را می توان سيم پيچی سه فاز كرد و اينسيم پيچها را به صورت ستاره وصل می كنيم . درروی محور اين موتور سه حلقه كه نسبت به هم و نسبت به محور عايق هستند (رينگ) قرار دارد . سه سر سيم پيچی روتور به اين سه حلقه متصل می شود و به وسيله جاروبكهائی كه روی حلقه ها تكيه دارند به يك مقاومت سه فاز ستاره متصل ميشود.

مزايای موتور آسنكرون با روتور سيم پيچی شده : • در موقع شروع به كار گشتاور قوی دارد .

 • بر خلاف موتور آسنكرون با روتور قفسه ای كه جريان شروع به كار آنها كم است جريان شروع به كار كمی‌ دارد .

 • سرعت آن در مقابل بارهای مختلف تقريباً ثابت است .

 • تعداد دور آن تا حدی قابل تنظيم است .( با كم و زياد كردن رئوستا راه انداز )

 • ميتوان تا حدی بار آن را زياد كرد .

معايب موتورهای آسنكرون با روتور سيم پيچی شده : • در مقابل تغيير ولتاژ حساسيت دارد .

 • ضريب قدرت آن در موقعيكه بار به حد نرمال نيست كم می باشد .

 • ضريب قدرت آنها نسبت به ضريب قدرت موتور آسنكرون با روتور قفسه ای كمتر است.

موارد استفاده و كاربرد موتورهای آسنكرونبا روتور سيم پيچی شده :


از موتور آسنكرون با روتور سيم پيچی شده :برای قدرت های خيلی زياد مخصوصاً اگر با فشار قوی باشد استفاده می شود و يا اينكه در موقع شروع به كار ، موتور احتياج به گشتاور زياد داشته باشد مانند به راه انداختن ترن يا جرثقيلها و غيره


برای مطالعه بيشتر به كتابهای زير مراجعه كنيد : • تكنولوژی برق جلد 4تاليف : بی . ال . تراژا

 • ترجمه : سعيد شعاری‌ نژاد

  • ماشينهای الكتريكی ( تئوری ، عملكرد و كاربرد )

 • تاليف : پرفسور بيم بهارا

 • ترجمه : دكتر سلطانی و دكتر لسانی

  • اصول ماشينهای الكتريكی ( با كاربردهائی از الكترونيك قدرت )

 • تاليف : دكتر محمد ال هاواری‌sanat-bargh.blogfa.com

اشتراک گذاری