منبع تغذیه با دو پلاریته

0
2262

منبع تغذیه فوق دو ولتاژ متفاوت با پلا ریته متقارن ایجاد منماید که آنرا برای استفاده در مدارات OP_AMP دار وسایر مداراتی که به ولتاژ های با پلاریته مختلف دارند مناسب نموده است.


آی سی های U1 و U2 به آرامی گرم میشوند فلذا به نصب گرما گیر دارند .


و صد البته که شما میتوانید به مدار خود بنا به سلیقه ولتمتر و آمپر متر اضافه کنید.


و مطلب آخر هم اینکه حداقل ولتاژ خروجی در مدار فوق ۱٫۲ ولت است و اگر می خواهی در مدار ولتاژ صفر ولت را نیز داشته باشید کافیست دو عدد دیود ۱N4003 بصورت سری با هر خروجی قرار دهید بدین ترتیب هر دیود ۰٫۶ ولت افت در مدار  ایجاد میکند و اجازه میدهد که ولتاژ خروجی به صفر برسد و ذکر این نکته هم لازم است که با این کار از حداکثر ولتاژ خروجی هم به میزان ۱٫۲ ولت کاسته می شود.

نقشه

 شماتیک مدار منبع تغذیه با دو پلاریتهقطعه


تعداد


توضیحات


قطعه مشابه
C1, C2۲۲۲۰۰uF 35V خازن الکترولیت
C3, C4, C5, C7۴۱uF 35V خازن الکترولیت
C6, C8۲۱۰۰uF 35Vخازن الکترولیت
R1, R4۲۵K پتانسیومتر
R2, R3۲۲۴۰اهم  1/4 W مقاومت
BR1۱۲A 30V Bridge Rectifier
U1۱LM317 Adjustable Positive Regulator
U2۱LM337 Adjustable Negative Regulator
T1۱ترانس ۳۰ ولت ۵ آمپر با سر وسط
S1۱SPST 2 Amp Switch

www.hlachini.com