امروز برابر است با :30 تیر 1403

منبع تغذيه با دو پلاريته

منبع تغذيه فوق دو ولتاژ متفاوت با پلا ريته متقارن ايجاد منمايد که آنرا براي استفاده در مدارات OP_AMP دار وساير مداراتي که به ولتاژ هاي با پلاريته مختلف دارند مناسب نموده است.


آي سي هاي U1 و U2 به آرامي گرم ميشوند فلذا به نصب گرما گير دارند .


و صد البته که شما ميتوانيد به مدار خود بنا به سليقه ولتمتر و آمپر متر اضافه کنيد.


و مطلب آخر هم اينکه حداقل ولتاژ خروجي در مدار فوق 1.2 ولت است و اگر مي خواهي در مدار ولتاژ صفر ولت را نيز داشته باشيد کافيست دو عدد ديود 1N4003 بصورت سري با هر خروجي قرار دهيد بدين ترتيب هر ديود 0.6 ولت افت در مدار  ايجاد ميکند و اجازه ميدهد که ولتاژ خروجي به صفر برسد و ذکر اين نکته هم لازم است که با اين کار از حداکثر ولتاژ خروجي هم به ميزان 1.2 ولت کاسته مي شود.

نقشه

 شماتيک مدار منبع تغذيه با دو پلاريتهقطعه


تعداد


توضيحات


قطعه مشابه
C1, C2 2 2200uF 35V خازن الکترولیت
C3, C4, C5, C7 4 1uF 35V خازن الکترولیت
C6, C8 2 100uF 35Vخازن الکترولیت
R1, R4 2 5K پتانسیومتر
R2, R3 2 240اهم  1/4 W مقاومت
BR1 1 2A 30V Bridge Rectifier
U1 1 LM317 Adjustable Positive Regulator
U2 1 LM337 Adjustable Negative Regulator
T1 1 ترانس 30 ولت 5 آمپر با سر وسط
S1 1 SPST 2 Amp Switch

www.hlachini.com
اشتراک گذاری