امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مقایسه سیستم های مایکروویو P-P و P-MP

سیستم های رادیوئی مایکروویو نقطه به نقطه p-p در موارد متعددی با سیستم های رادیوئی مایکروویو نقطه به چند نقطه p-mp متفاوت هستند که اهم آنها عبارتند از:

1. باند فرکانس: باند های اختصاص یافته به سیستم های p-p اصولا خیلی وسیعتر و گسترده تر از باندهای p-mp می باشد. طیف های فرکانسی p-p در پهنای 2 تا بالای Ghz 40 شامل باندهای فرعی متعدد می باشند. در حالیکه سیستم های p-mp در باند محدود به 1.3 تا 2.7 متمرکز بوده و اخیرا نیز به علت گسترش استفاده، طیف 3.5 و 10.5 نیز به این سیستم اختصاص یافته است.

2.ظرفیت: معمولا ظرفیت سیستم های p-mp در حد Mb/s 2 تا Mb/s 8 (معادل 30 و یا 120 کانال Kb/s 64) می باشد در حالیکه ظرفیت سیستم های رادیوئی p-p بمراتب بیشتر بوده و تا سطوح STM-1 معادل Mb/s 155 و حتی مضاربی از آن یعنی n*STM-1 و یا STM-4 متداول می باشد.

3. تکنولوژی دسترسی

اصولا واگذاری کانالها در سیستمهای p-mp بر حسب درخواست و با استفاده از تکنولوژی TDMA می باشد. این امر ضریب بهره هر یک از کانالهای این سیستم را افزایش می دهد، به طوریکه با ترافیک متداول هر مشترک می توان بوسیله این سیستم با ظرفیت Mb/s 4 متجاوز از 1000 مشترک را سرویس داد. در حالیکه کانالهای سیستم p-p بصورت اختصاصی بوده وموضوع دسترسی از جمله تکنولوژی های TDMA,FDMA و CDMA مطرح نمی باشد.

4. طول هاپ های رادیوئی

در سیستم مایکروویو p-p بعلت استفاده از آنتن های جهت دار در هر دو طرف یک ارتباط، فواصل طولانی حتی بیشتر از 100 کیلومتر (مقدار متوسط 40 کیلومتر) قابل حصول است. در حالیکه در هاپ های رادیوئی p-mp بعلت آنکه معمولا یک طرف آنتن همه جهته و در طرف دوم نیز بهره آنتن جهت دار مورد استفاده محدود به حداکثر dB 35 می باشد لذا طول هاپ در شاخه های فرعی معمولا کمتر از 30 کیلومتر و در مسیرهای اصلی کمتر از 50 کیلومتر است.

5. نوع آنتن ها

نوع آنتن های مصرفی در سیستم های p-p معمولا پارابولیک با بهره زیاد و پهنای اشعه خیلی کم(کمتر از 1 درجه) بوده و علاوه بر آن بدلایل متعدد از حفاظ استفاده می نماید. همچنین جهت تامین مشخصات فنی بهتر و نیز جلوگیری از تداخل فرکانس، این آنتن ها علاوه بر ساختار استاندارد دارای انواع:

High Performance, HP

Ultra High Performance, UHP

Super High Performance, SHP

هستند که گلبرگ های جانبی دارای دامنه کمتری بوده و همچنین از نسبت F/B بهتری برخوردار هستند.

آنتن های مصرفی در سیستم های p-mp از انواع تمام جهت، با نمودار تشعشعی 180 و 90 درجه و نیز آنتن های جهت دار تشکیل می یابند که به نسبت آنتن های p-p از بهره کمتری(حداکثر تا dB 35) برخوردار هستند.

مرجع: ارتباطات رادیوئی. عبداله قاسمی

اشتراک گذاری

مقایسه سیستم های مایکروویو P-P و P-MP

سیستم های رادیوئی مایکروویو نقطه به نقطه p-p در موارد متعددی با سیستم های رادیوئی مایکروویو نقطه به چند نقطه p-mp متفاوت هستند که اهم آنها عبارتند از:

1. باند فرکانس: باند های اختصاص یافته به سیستم های p-p اصولا خیلی وسیعتر و گسترده تر از باندهای p-mp می باشد. طیف های فرکانسی p-p در پهنای 2 تا بالای Ghz 40 شامل باندهای فرعی متعدد می باشند. در حالیکه سیستم های p-mp در باند محدود به 1.3 تا 2.7 متمرکز بوده و اخیرا نیز به علت گسترش استفاده، طیف 3.5 و 10.5 نیز به این سیستم اختصاص یافته است.

2.ظرفیت: معمولا ظرفیت سیستم های p-mp در حد Mb/s 2 تا Mb/s 8 (معادل 30 و یا 120 کانال Kb/s 64) می باشد در حالیکه ظرفیت سیستم های رادیوئی p-p بمراتب بیشتر بوده و تا سطوح STM-1 معادل Mb/s 155 و حتی مضاربی از آن یعنی n*STM-1 و یا STM-4 متداول می باشد.

3. تکنولوژی دسترسی: اصولا واگذاری کانالها در سیستمهای p-mp بر حسب درخواست و با استفاده از تکنولوژی TDMA می باشد. این امر ضریب بهره هر یک از کانالهای این سیستم را افزایش می دهد، به طوریکه با ترافیک متداول هر مشترک می توان بوسیله این سیستم با ظرفیت Mb/s 4 متجاوز از 1000 مشترک را سرویس داد. در حالیکه کانالهای سیستم p-p بصورت اختصاصی بوده وموضوع دسترسی از جمله تکنولوژی های TDMA,FDMA و CDMA مطرح نمی باشد.

4. طول هاپ های رادیوئی: در سیستم مایکروویو p-p بعلت استفاده از آنتن های جهت دار در هر دو طرف یک ارتباط، فواصل طولانی حتی بیشتر از 100 کیلومتر (مقدار متوسط 40 کیلومتر) قابل حصول است. در حالیکه در هاپ های رادیوئی p-mp بعلت آنکه معمولا یک طرف آنتن همه جهته و در طرف دوم نیز بهره آنتن جهت دار مورد استفاده محدود به حداکثر dB 35 می باشد لذا طول هاپ در شاخه های فرعی معمولا کمتر از 30 کیلومتر و در مسیرهای اصلی کمتر از 50 کیلومتر است.

5. نوع آنتن ها: نوع آنتن های مصرفی در سیستم های p-p معمولا پارابولیک با بهره زیاد و پهنای اشعه خیلی کم(کمتر از 1 درجه) بوده و علاوه بر آن بدلایل متعدد از حفاظ استفاده می نماید. همچنین جهت تامین مشخصات فنی بهتر و نیز جلوگیری از تداخل فرکانس، این آنتن ها علاوه بر ساختار استاندارد دارای انواع:

  • High Performance, HP
  • Ultra High Performance, UHP
  • Super High Performance, SHP

هستند که گلبرگ های جانبی دارای دامنه کمتری بوده و همچنین از نسبت F/B بهتری برخوردار هستند.

آنتن های مصرفی در سیستم های p-mp از انواع تمام جهت، با نمودار تشعشعی 180 و 90 درجه و نیز آنتن های جهت دار تشکیل می یابند که به نسبت آنتن های p-p از بهره کمتری(حداکثر تا dB 35) برخوردار هستند.

مرجع: ارتباطات رادیوئی. عبداله قاسمی

اشتراک گذاری