امروز برابر است با :1 خرداد 1403

مقاوت بدن انسان در برابر جريان برق

آيا مي دانيد:


مقاومت بدن كاملاً خشك در برابر جريان برق



  • متناوب حدوداهم1640

  • مستقيم حدود اهم 4250

اگركف دست يك فرد روى زمين و نوك انگشتان به فاز بزند :


مقاومت نوك انگشتان تا كف دست حدود 16000 اهم و جريان غير خطرناك براى انسان 25 ميلى آمپر است.


U=R*I=16000*0.025=400V


شخص تا 400 ولت بدون خطر تحمل ميكند.


كف دست زمين وكف دست فاز :


شخص تا 70 ولت بدون خطر تحمل ميكند.


آلودگى ، روغن ، رطوبت و… مقاومت بدن رادر برابر جريان برق كاهش ميدهد.




sanat-bargh.blogfa.com

اشتراک گذاری