مقاوت بدن انسان در برابر جریان برق

0
2965

آیا می دانید:


مقاومت بدن کاملاً خشک در برابر جریان برق  • متناوب حدوداهم۱۶۴۰

  • مستقیم حدود اهم ۴۲۵۰

اگرکف دست یک فرد روى زمین و نوک انگشتان به فاز بزند :


مقاومت نوک انگشتان تا کف دست حدود ۱۶۰۰۰ اهم و جریان غیر خطرناک براى انسان ۲۵ میلى آمپر است.


U=R*I=16000*0.025=400V


شخص تا ۴۰۰ ولت بدون خطر تحمل میکند.


کف دست زمین وکف دست فاز :


شخص تا ۷۰ ولت بدون خطر تحمل میکند.


آلودگى ، روغن ، رطوبت و… مقاومت بدن رادر برابر جریان برق کاهش میدهد.
sanat-bargh.blogfa.com