امروز برابر است با :31 خرداد 1403

مسائل فنی يكسان سازی ولتاژ برق از 220 به 230

يكسان كردن ولتاژ نامی شبكه در كشورهای مختلف، از اوايل دهه 70 مورد توجه IEC وساير مجامع مهندسی قرار گرفته است . در اين زمينه طی 25 سال گذشته بررسيهای جامعی توسط اين مجامع انجام شده است كه نتيجه نهايی آن يكسان سازی ولتاژ نامی شبكه در سطح 230 ولت است.  


 • آيا می توانيم اين استانداردIEC38 را در ايران انجام داد؟
 • شبكه ها توزيع ومصرف كنندگان كشورمان چگونه می شود؟
 • لامپ ها و موتورها ی الكتريكی و وسايل الكترونيكی چه می شود؟
وضعيت ولتاژ برق در جهان :

 • سه ولتاژ نامی در كشورهای اروپايی وآ سيايی رايج است ،
 • سيستم 220 ولت دو ميليارد نفر
 • سيستم 230 ولت 700 ميليون نفر
 • سيستم 240 ولت 150 ميليون نفر

نتايج اقتصادی يكسان سازی ولتاژ نامی از 220 به 230

 1. يكسان شدن ساخت وسايل برقی از نظر ولتاژ اسمی
 2. تسهيل مبادلات لوازم برقی 
 3. كاهش قيمتهای بين المللی به علت وسيع تر شدن بازار

  مشكلات يكسان سازی : 

 1. از ديد مصرف كننده برق، تمام تجهيزات موجود به اندازه 10 ولت اضافه ولتاژ خواهند داشت.حدود 10 درصد وسايل موجود در برابر ولتاژ غير مجاز قرار می گيرند.به طور كلی عمر وسايل كمی كاهش می يابد.
 2. از ديد توزيع كننده برق، افزايش ولتاژ تأثير چندانی بر طول عمر شبكه ندارد،اما مستلزم برنامه ريزی اصلاح شبكه موجود است تا فرصت كافی برای همگامی سازندگان تجهيزات فراهم باشد و در همان حال حداقل زيان،متوجه مشتركان شود.

    تأثير افزايش ولتاژ نامی روی شبكه توزِيع از دو جنبه كلی بررسی میكنيم:

 1. اسقامت عايقی تجهيزات فشار ضعيف فراتر از ولتاژ نامی يا ولتاژ كار آنهاست.پس تأثير قابل اندازه گيری به عايق بندی تجهيزات نخواهد داشت .
 2. از نظر كاركرد تجهيزات و به طور كلی شبكه،نكاتی قابل توجه است كه عبارتند از:
 • الف_ اجزای اصلی شبكه توزيع را ترانسفورماتور، كابل ، خط هوايی، و كليدافزار تشكيل می دهد.افزايش ولتاژ اثر سويی بر كاركرد هيچكدام ندارد.
 • ب_ افزايش ولتاژ نامی، باعث افزايش ظرفيت شبكه توزيع می شود.
 • ج_ افزايش ولتاژ نامی، به فرض ثابت ماندن بار، موجب كاهش تلفات شبكهمی شود.

  بررسی تأثير افزايش ولتاژ بر روی وسايل مصرف كننده حال ببينيم اين تأثير بر وسايل كار و زندگيمان چگونه است:  لامپهای رشته ای : به طور كلی آن دسته از لامپهای 220ولت كه تحت ولتاژ كمتر از 220 ولت كار كرده اند مشكلی نخواهند داشت.اما عمر لامپهايی كه با ولتاژ های بيشتر از 230 ولت تغذيه شده اند، كمتر خواهد شد.  لامپهای فلورسنت: عمر اين لامپها بالا در حدود 8000 ساعت است.اما با كاهش شدت نور ، مصرف كننده مجبور است قبل از خرابی كامل لامپ ، آن را تعويض كند.از اين رو ، اين تأثير بر عمر اين لامپها قابل چشم پوشی است. شدت نور لامپ فلورسنت با افزايش ولتاژ، كاهش می يابد و با آن رابطه خطی دارد.

منابع:

 • نشريات IEC گزارش اين تغيير ولتاژ، مطالعه و تحقيقات و فن آوری توانير
 •  اصل اين مقاله در ماهنامه صنعت برق 50

sanat-bargh.blogfa.com

اشتراک گذاری