مدار کنترل سرعت موتورهای Dc

0
3758

این مدار ساده اما پر استفاده است. قطعه اصلی این مدار  آی سی محبوب ۵۵۵ است.


توضیح مدار: در این مدار آی سی ۵۵۵ به صورت astable (ناپایدار) بسته شده است.در این حالت فرکانس ایجاد شده توسط این آی سی ثابت است (معادل ۱کیلو هرتز)  در این مدار مجموع مقاومت ها در حالت ثابت برابر با ۲۲ کیلو اهم است(مقاومت شارژ + مقاومت دشارژ) در مدار از دیود برای محافظت آی سی استفاده شده است.در این قسمت حالت های مختلف مقاومت متغیر را بررسی می کنیم.


۱٫وقتی مقاومت متغیر در وضعیت حداکثر خود قرار دارد


در این حالت مقاومت شارژ برابر است با ۱ کیلو اهم و مقاومت دشارژ برابر است با ۲۱ کیلو اهم در حالت آی سی ۵۵۵ فرکانسی معادل ۱ کیلو هرتز با duty cycle (سیکل کاری) ۵% ایجاد می کند.


۲٫وقتی مقاومت متغیر در وضعیت حداقل خود قرار دارد


در این حالت مقاوت شارژ برابر است با ۲۱ کیلو اهم و مقاومت دشارژ برابر است با ۱ کیلو اهم در این حالت آی سی ۵۵۵ فرکانسی معادل ۱ کیلو هرتز با duty cycle (سیکل کاری) ۹۵% ایجاد می کند.


۳٫وقتی مقاومت متغیر در مقدار وسط خود قرار می گیرد


در این حالت مقاومت شارژ برابر است با ۱۱ کیلو اهم و مقاومت دشارژ نیز برابر است با ۱۱ کیلو اهم در این حالت
 آی سی ۵۵۵ فرکانسی معادل ۱ کیلو هرتز با duty cycle (سیکل کاری) ۵۰% ایجاد می کند.


تغییر فرکانس کاری


اگر شما می خواهید که فرکانس را عوض کنید می توانید مقاومت متغیر خود را تغییر دهید اما دقت کنید که این عمل شما باعث می شود راندمان کار پایین بیا ید دلیل آن هم مقاومت القایی موتور است.


نکته:


در این مدار شما می توانید هم از موس فت استفاده کنید و یا از ترانزیستور دو قطبی معروف ۲n3055 در هر دو حالت آی سی ۵۵۵ به خوبی به عنوان درایور عمل خواهد کرد اما باید توجه کنید که این عناصر (دیود و موس فت یا ۲n3055) یک حداکثر جریان قابل تحملی دارند و بیش از آن برای آنها مشکل پیش خواهد آمد. اگر جریانی که موتور شما می کشد از ۱۰۰ میلی آمپر یا ۲۰۰ میلی آمپر بیشتر است برای عناصر ذکر شده حتما از یک heatsink (رادیات) استفاده کنید.
www.aeesiau.com