امروز برابر است با :23 تیر 1403

مدار کنترل سرعت موتورهای Dc

این مدار ساده اما پر استفاده است. قطعه اصلی این مدار  آی سی محبوب 555 است.


توضیح مدار: در این مدار آی سی 555 به صورت astable (ناپایدار) بسته شده است.در این حالت فرکانس ایجاد شده توسط این آی سی ثابت است (معادل 1کیلو هرتز)  در این مدار مجموع مقاومت ها در حالت ثابت برابر با 22 کیلو اهم است(مقاومت شارژ + مقاومت دشارژ) در مدار از دیود برای محافظت آی سی استفاده شده است.در این قسمت حالت های مختلف مقاومت متغیر را بررسی می کنیم.


1.وقتی مقاومت متغیر در وضعیت حداکثر خود قرار دارد


در این حالت مقاومت شارژ برابر است با 1 کیلو اهم و مقاومت دشارژ برابر است با 21 کیلو اهم در حالت آی سی 555 فرکانسی معادل 1 کیلو هرتز با duty cycle (سیکل کاری) 5% ایجاد می کند.


2.وقتی مقاومت متغیر در وضعیت حداقل خود قرار دارد


در این حالت مقاوت شارژ برابر است با 21 کیلو اهم و مقاومت دشارژ برابر است با 1 کیلو اهم در این حالت آی سی 555 فرکانسی معادل 1 کیلو هرتز با duty cycle (سیکل کاری) 95% ایجاد می کند.


3.وقتی مقاومت متغیر در مقدار وسط خود قرار می گیرد


در این حالت مقاومت شارژ برابر است با 11 کیلو اهم و مقاومت دشارژ نیز برابر است با 11 کیلو اهم در این حالت
 آی سی 555 فرکانسی معادل 1 کیلو هرتز با duty cycle (سیکل کاری) 50% ایجاد می کند.


تغییر فرکانس کاری


اگر شما می خواهید که فرکانس را عوض کنید می توانید مقاومت متغیر خود را تغییر دهید اما دقت کنید که این عمل شما باعث می شود راندمان کار پایین بیا ید دلیل آن هم مقاومت القایی موتور است.


نکته:


در این مدار شما می توانید هم از موس فت استفاده کنید و یا از ترانزیستور دو قطبی معروف 2n3055 در هر دو حالت آی سی 555 به خوبی به عنوان درایور عمل خواهد کرد اما باید توجه کنید که این عناصر (دیود و موس فت یا 2n3055) یک حداکثر جریان قابل تحملی دارند و بیش از آن برای آنها مشکل پیش خواهد آمد. اگر جریانی که موتور شما می کشد از 100 میلی آمپر یا 200 میلی آمپر بیشتر است برای عناصر ذکر شده حتما از یک heatsink (رادیات) استفاده کنید.
www.aeesiau.com

اشتراک گذاری