مدار مولد DTMF

مدار مولد DTMF

مدار مولد DTMF در ادامه مطلب


در مدار شکل زير نيز مولد تُنهای DTMF (شماره‌گير تُن) نشان داده شده است.


DTMF ژنراتور