امروز برابر است با :7 خرداد 1403

مدارات مجتمع

خرابی مدارهای مجتمع به صورت های مختلفی بروز ميکند . گاهی بروز عيب در مدارهای مجتمع با داغ شدن بيش از حد آن همراه میباشد. در اين حالت با قراردادن انگشت بر روی پوشش پلاستيکی آن ، می توان عيب را تشخيص داد . هر تراشه که از نمونه های مشابه خود داغ تر باشد ، بايد آن را خراب فرض کرد . اگر تراشه مزبور بر روی سوکت قرار گرفته باشد ، می توان به آسانی آن را خارج کرده ، و آن را با آی سی سالم ديگری تعويض کرد ( اما توجه داشته باشيد که برای اين کار بايد ولتاژ تغذيه را خاموش کرده ، واتصال تغذيه را قطع کنيد . ) در مورد مدارهای ديجيتال به صورت های مختلفی ميتوان گيتی را که خراب شده را مشخص کرد.

اما ساده ترين وسريعترين راه استفاده از پراب های منطقی است اين وسيله ارزشمند در واقع نوعی وسيله کمکی بسيار مفيد است ، که با استفاده از ديود های نورانی وضعيت منطقی اعمال شده به نوک پراب را نشان می دهد . با استفاده از پراب منطقی وضعيت نقاط مختلف مدار را دنبال کرده ، و سطح منطقی موجود را با وضعيت مورد انتظار مقايسه کنيد . در مورد مدارهای منطقی بسيار پيچيده ، بايد دستگاه مولد پالسهای منطقی را نيز همراه با پراب منطقی مورد استفاده قرار گيرد . اين دستگاه می تواند صرف نظر از وضعيت منطقی اعمال شده به ورودی ، وضعيت آن را به صورت موقتی تغيير دهد . به اين ترتيب مثلأ می توان پالس ساعتی برای فليپ فلاپ ايجاد کرد. فقط با اندازه گيری ولتاژهای DC در تقويت کننده های عملياتی می توان از سلامت کار آن اطمينان حاصل کرد . بايد ابتدا ولتاژهای DC موجود بر روی ورودی های معکوس کننده و غير معکوس کننده ی آن را اندازه گيری کرده ، وبا يکديگر مقايسه کرد . اگر ولتاژ ورودی غير معکوس کننده به ميزان قابل توجهی از ولتاژ ورودی غيرمعکوس بيشتر باشد ، ولتاژ خروجی پايين خواهد بود ( اگر تقويت کننده عملياتی مزبور از ولتاژ تغذيه متقارن استفاده میکند ، در اين حالت ولتاژ خروجی منفی حواهد بود . ) در حالت عکس ، يعنی وقتی ولتاژ ورودی معکوس کننده از ولتاژ ورودی غير معکوس کننده منفی تر باشد ، ولتاژ خروجی نيز بالا خواهد بود ( اگر تقويت کننده مزبور از ولتاژ تغذيه متقارن استفاده ، در اين حالت ولتاژ خروجی مثبت خواهد بود ) ، و بالاخره ولتاژ هر دو ورودی صفر ولت باشد ، و اختلاف ولتاژی بين آنها وجود نداشته باشد ، ولتاژ خروجی نيز بايد نزديک به صفر باشد . در اين حالت اگر ولتاژ بالا يا پايين باشد ( ويا همواره در يک سمت ولتاژ تغذيه قرار داشته باشد ) ، بايد به آن مشکوک شد . عيب يابی ساير مدارهای مجتمع خطی کمی مشکل تر است . اما يکی از راه های خوب برای عيب يابی اين است که بخشی از مسير تغذيه آی سی را قطع کرده ، و بعد از قرار دادن آمپر متری در مسير آن ، جريان آی سی در حالت سکون را اندازه گيری کنيم ( البته برای اين کار ، ونيز اتصال مجدد مسير ، بايد ابتدا ولتاژ تغذيه را قطع کنيم . ) جريان اندازه گيری شده را بايد با جريان معمول و مورد انتظار که توسط کارخانه سازنده ارائه شده ، مقايسه کرد . اگر جريان اندازه گيری شده تفاوت زيادی با آن داشته باشد ، بايد به آی سی يا مدارات پيرامون آن شک کرد .

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری