مدارات مجتمع

0
1870

خرابی مدارهای مجتمع به صورت های مختلفی بروز میکند . گاهی بروز عیب در مدارهای مجتمع با داغ شدن بیش از حد آن همراه میباشد. در این حالت با قراردادن انگشت بر روی پوشش پلاستیکی آن ، می توان عیب را تشخیص داد . هر تراشه که از نمونه های مشابه خود داغ تر باشد ، باید آن را خراب فرض کرد . اگر تراشه مزبور بر روی سوکت قرار گرفته باشد ، می توان به آسانی آن را خارج کرده ، و آن را با آی سی سالم دیگری تعویض کرد ( اما توجه داشته باشید که برای این کار باید ولتاژ تغذیه را خاموش کرده ، واتصال تغذیه را قطع کنید . ) در مورد مدارهای دیجیتال به صورت های مختلفی میتوان گیتی را که خراب شده را مشخص کرد.

اما ساده ترین وسریعترین راه استفاده از پراب های منطقی است این وسیله ارزشمند در واقع نوعی وسیله کمکی بسیار مفید است ، که با استفاده از دیود های نورانی وضعیت منطقی اعمال شده به نوک پراب را نشان می دهد . با استفاده از پراب منطقی وضعیت نقاط مختلف مدار را دنبال کرده ، و سطح منطقی موجود را با وضعیت مورد انتظار مقایسه کنید . در مورد مدارهای منطقی بسیار پیچیده ، باید دستگاه مولد پالسهای منطقی را نیز همراه با پراب منطقی مورد استفاده قرار گیرد . این دستگاه می تواند صرف نظر از وضعیت منطقی اعمال شده به ورودی ، وضعیت آن را به صورت موقتی تغییر دهد . به این ترتیب مثلأ می توان پالس ساعتی برای فلیپ فلاپ ایجاد کرد. فقط با اندازه گیری ولتاژهای DC در تقویت کننده های عملیاتی می توان از سلامت کار آن اطمینان حاصل کرد . باید ابتدا ولتاژهای DC موجود بر روی ورودی های معکوس کننده و غیر معکوس کننده ی آن را اندازه گیری کرده ، وبا یکدیگر مقایسه کرد . اگر ولتاژ ورودی غیر معکوس کننده به میزان قابل توجهی از ولتاژ ورودی غیرمعکوس بیشتر باشد ، ولتاژ خروجی پایین خواهد بود ( اگر تقویت کننده عملیاتی مزبور از ولتاژ تغذیه متقارن استفاده میکند ، در این حالت ولتاژ خروجی منفی حواهد بود . ) در حالت عکس ، یعنی وقتی ولتاژ ورودی معکوس کننده از ولتاژ ورودی غیر معکوس کننده منفی تر باشد ، ولتاژ خروجی نیز بالا خواهد بود ( اگر تقویت کننده مزبور از ولتاژ تغذیه متقارن استفاده ، در این حالت ولتاژ خروجی مثبت خواهد بود ) ، و بالاخره ولتاژ هر دو ورودی صفر ولت باشد ، و اختلاف ولتاژی بین آنها وجود نداشته باشد ، ولتاژ خروجی نیز باید نزدیک به صفر باشد . در این حالت اگر ولتاژ بالا یا پایین باشد ( ویا همواره در یک سمت ولتاژ تغذیه قرار داشته باشد ) ، باید به آن مشکوک شد . عیب یابی سایر مدارهای مجتمع خطی کمی مشکل تر است . اما یکی از راه های خوب برای عیب یابی این است که بخشی از مسیر تغذیه آی سی را قطع کرده ، و بعد از قرار دادن آمپر متری در مسیر آن ، جریان آی سی در حالت سکون را اندازه گیری کنیم ( البته برای این کار ، ونیز اتصال مجدد مسیر ، باید ابتدا ولتاژ تغذیه را قطع کنیم . ) جریان اندازه گیری شده را باید با جریان معمول و مورد انتظار که توسط کارخانه سازنده ارائه شده ، مقایسه کرد . اگر جریان اندازه گیری شده تفاوت زیادی با آن داشته باشد ، باید به آی سی یا مدارات پیرامون آن شک کرد .

bselectron.mihanblog.com