امروز برابر است با :1 تیر 1403

محورهای مطالعاتی کارشناسی ارشد مخابرات

پردازش سیگنال دیجیتال / الکترومغناطیس کاربردی / شبکه مخابرات داده ها / تئوری مخابرات دیجیتال / طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیوئی / مخابرات 2 / میدانها و امواج / الکترونیک 3 / مدارهای مخابراتی / اصول میکرو کامپیوتر یا اجزاء کامپیوتر / فرآیندهای اتفاقی / تئوری پیشرفته مخابرات/ تئوری اطلاعات و کدینگI / ریاضیات مهندسی پیشرفته / آنتنII / مایکروویوII / الکترونیک نوری / شبکه های مخابرات داده ها / سیستمهای سویچینگ / تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیوئی / سیستمهای انتقالII / اصول سیستمهای رادار /پردازش گفتار / پردازش تصویر / مخابرات ماهواره ای / مخابرات سیار / مهندسی ترافیک در مخابرات / سنجش از راه دور/ بررسیهای اقتصادی در مخابرات / مباحثی در مخابرات دیجیتال / تئوری اطلاعات و کدینگII / اصول رمز نگاری / فیلترهای وفقی / فیبر نوری و سیستمهای مخابرات نوری / پردازش اطلاعات نوری / تئوری صف/ شبکه های عصبی / شناسایی آماری الگو / شناسایی ساختاری الگو / بینایی ماشینی / مباحث ویژه در مهندسی مخابراتI / مباحث ویژه در مهندسی مخابراتII / مباحث ویژه در مهندسی مخابراتIII / شبکه های بدون سیم و پیشرفته / طراحیMicrowave&RF در مخابرات بدون سیم / مخابرات بدون سیم هوشمند / اصول تکنولوژی اطلاعات / الکترونیک سیستم های رادیوئی / مدارات و زیر سیستم های رادیوئی

اشتراک گذاری