مبانی دیجیتال

0
3616

تاریخچه و سرتکامل تکنولوژی بیان کننده این حقیقت است که درهرشاخه ای زا علم بعد از گذشت مدتی عناصرو وسایل بنیادی به وجود می آیدکه تشکیل دهنده سیستم اهی پیچیده بعدی است و قاعدتا این اجزا باید اقتصادی – بادوام -باساخت و ساده برای کاربرد باشند.امروزه در دنیای عناصر الکتریکی بخصوص درمحیط کاردستگاه های دیجیتالی عناصرواجزا بنیادی بگونه های مختلف به صورت مدارات مجتمع متنوعی مانند:

RTL:Resistor Transistor LogicDTLiode Transsitor LogicTTL:Transistor Transistor LogicHTL:High Threshold LogicECL:Emitter Coupled LogicMOS:Metal Oxide Semiconductorبه بازار عرضه شدندکه معروفترین این عناصر مدارات ( ترانزیستور-ترانزیستور-لاجیک) می است.موسسه تگزاس اینسترومنتزس Texas Instruments یکی ازچندکارخانه سازنده عناصرو اجزا مجتمع TTL است. این موسسه در سال ۱۹۶۴ میلادی اولین سری از عناصر واجزا TTL راروانه بازارکردکه به سری SN54 معروف هستند.Semiconduetor Network و دارای مشخصات مداری مشابه شکل زیر هستند.شکل ۱این سری عناصر برای اولین بار برای مصارف ارتشی طرح شده بودنندکه دارای طول عمر ودرجه اطمینان بالا قدرت وتلفات واندازه قابل قبول برای دستگاه های ارتشی استمدت زمانی طول نینجامید که همان شرکت اینسترومنتس توانست همان مدارات سریSN54 سری ارتشی را درسری تجاری دیگری بنام ۷۴ به بازار عرضه نمایدکه دارای همان مشخصات مداری بودند قادرند تا ۷۰ درجه سانتی گراد حرارت را تحمل نمایند.درصورتیکه همان سری SN54می توانست درردیف درجه حرارت -۵۵تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد فعالیت رضایت بخشی داشته باشند.درحال حاضر خانواده عناصر و اجزای سری های SN/74 ترانزیستور – ترانزیستور – لاجیک را می توان به ۴ گروه اصلی تقسیم بندی نمود.اولین گروه از این خانواده با پسوند۷۴/SN54 مشخص می شوند به نام عناصر استاندارد معروف هستنددومین گروه ازاین خانواده برای کاربرد درسیستم های ردیف فرکانس بالا به کارمی روند و دارای پسوند SN54H/74H می باشند.H نماینده High Speed می باشد.گروه دیگری ازاین دسته عناصر با SN54L/74L شروع میگردند که حرف L در آنها نمایش قدرت پائین Low Power بوده واین گروه از مدارات مجتمع برای اهداف بخصوصی طرح وتهیه شده اندوبالاخره چهارمین گروه از این خانواده SN54S/74Sکه دارای سرعت بسیار بالا و انرژی تحریکی بسیار کم می باشند که S نماینده استفاده از فرم شاتکی عناصرسازنده آن می باشد.Schottky Barrier Elam این چهارگروه همگی با یکدیگر قابل تطبیق بوده و می توان آنها را مستقیما بیکدیگر کوپلاژ نمود.موجود بودن چنین گروه متنوعی چه از نظر قدرت و چه از نظر سرعت هر طراحی را قادر خواهد نمودکه به بهترین و اقتصادی ترین سیسنم مورد نظر دست یابد.بطورئیکه آن سیستم بتواند تمام خواسته های او را تامین نمائید.برای نمونه در زیر چند مشخصه نمونه عممی و مشترک از سری SN54/74 TTL را ذکر می نمائیم.

bselectron.mihanblog.com