امروز برابر است با :7 خرداد 1403

مبانی ديجيتال

تاريخچه و سرتكامل تكنولوژي بيان كننده اين حقيقت است كه درهرشاخه اي زا علم بعد از گذشت مدتي عناصرو وسايل بنيادي به وجود مي آيدكه تشكيل دهنده سيستم اهي پيچيده بعدي است و قاعدتا اين اجزا بايد اقتصادي – بادوام -باساخت و ساده براي كاربرد باشند.امروزه در دنياي عناصر الكتريكي بخصوص درمحيط كاردستگاه هاي ديجيتالي عناصرواجزا بنيادي بگونه هاي مختلف به صورت مدارات مجتمع متنوعي مانند:

RTL:Resistor Transistor LogicDTLiode Transsitor LogicTTL:Transistor Transistor LogicHTL:High Threshold LogicECL:Emitter Coupled LogicMOS:Metal Oxide Semiconductorبه بازار عرضه شدندكه معروفترين اين عناصر مدارات ( ترانزيستور-ترانزيستور-لاجيك) مي است.موسسه تگزاس اينسترومنتزس Texas Instruments يكي ازچندكارخانه سازنده عناصرو اجزا مجتمع TTL است. اين موسسه در سال 1964 ميلادي اولين سري از عناصر واجزا TTL راروانه بازاركردكه به سري SN54 معروف هستند.Semiconduetor Network و داراي مشخصات مداري مشابه شكل زير هستند.شكل 1اين سري عناصر براي اولين بار براي مصارف ارتشي طرح شده بودنندكه داراي طول عمر ودرجه اطمينان بالا قدرت وتلفات واندازه قابل قبول براي دستگاه هاي ارتشي استمدت زماني طول نينجاميد كه همان شركت اينسترومنتس توانست همان مدارات سريSN54 سري ارتشي را درسري تجاري ديگري بنام 74 به بازار عرضه نمايدكه داراي همان مشخصات مداري بودند قادرند تا 70 درجه سانتي گراد حرارت را تحمل نمايند.درصورتيكه همان سري SN54مي توانست دررديف درجه حرارت -55تا 125 درجه سانتي گراد فعاليت رضايت بخشي داشته باشند.درحال حاضر خانواده عناصر و اجزاي سري هاي SN/74 ترانزيستور – ترانزيستور – لاجيك را مي توان به 4 گروه اصلي تقسيم بندي نمود.اولين گروه از اين خانواده با پسوند74/SN54 مشخص مي شوند به نام عناصر استاندارد معروف هستنددومين گروه ازاين خانواده براي كاربرد درسيستم هاي رديف فركانس بالا به كارمي روند و داراي پسوند SN54H/74H مي باشند.H نماينده High Speed مي باشد.گروه ديگري ازاين دسته عناصر با SN54L/74L شروع ميگردند كه حرف L در آنها نمايش قدرت پائين Low Power بوده واين گروه از مدارات مجتمع براي اهداف بخصوصي طرح وتهيه شده اندوبالاخره چهارمين گروه از اين خانواده SN54S/74Sكه داراي سرعت بسيار بالا و انرژي تحريكي بسيار كم مي باشند كه S نماينده استفاده از فرم شاتكي عناصرسازنده آن مي باشد.Schottky Barrier Elam اين چهارگروه همگي با يكديگر قابل تطبيق بوده و مي توان آنها را مستقيما بيكديگر كوپلاژ نمود.موجود بودن چنين گروه متنوعي چه از نظر قدرت و چه از نظر سرعت هر طراحي را قادر خواهد نمودكه به بهترين و اقتصادي ترين سيسنم مورد نظر دست يابد.بطورئيكه آن سيستم بتواند تمام خواسته هاي او را تامين نمائيد.براي نمونه در زير چند مشخصه نمونه عممي و مشترك از سري SN54/74 TTL را ذكر مي نمائيم.

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری