امروز برابر است با :1 خرداد 1403

طراحی مدار و نحوه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی ( اصول مدارهای کنترل )

طراحی مدار و نحوه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی

( اصول مدارهای کنترل )

در ادامه مطلب

مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از یک نقطه

مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از یک نقطه

  

مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از دو نقطه

مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت کنترل از دو نقطه 

  

مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت لحظه ای و دائم کنترل از یک نقطه

مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت لحظه ای و دائم کنترل از یک نقطه

  

مدار فرمان راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت اتوماتیک

مدار قدرت راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز ستاره به صورت اتوماتیک

  

مدار فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اولویت با موتور اول)

مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اولویت با موتور اول)

 

مدار فـرمان راه انـدازی دو الکترومـوتـور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اتوماتیک)

مدار قـدرت راه انـدازی دو الکترومـوتـور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری (اتوماتیک)

  

مدار فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بدین صورت که الکتروموتورها یکی پس از دیگری وارد مدار شده و همزمان از مدار خارج شوند (اتوماتیک)

مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بدین صورت که الکتروموتورها یکی پس از دیگری وارد مدار شده و همزمان از مدار خارج شوند (اتوماتیک)

  

مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد – راستگرد دستی (چپگرد – راستگرد کند)

مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد – راستگرد دستی (چپگرد – راستگرد کند)

 

مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد – راستگرد اتوماتیک (چپگرد – راستگرد تند) 

مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپگرد – راستگرد اتوماتیک (چپگرد – راستگرد تند)

  

مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث دستی

مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث دستی

  

مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث اتوماتیک

مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث اتوماتیک

  

مـدار فـرمان راه انـدازی الکـتروموتور سه فاز به صورت ستاره – مثـلث و چپگرد – راستگرد

مـدار قـدرت راه انـدازی الکـتـروموتور سه فاز به صورت ستاره – مثـلث و چپگرد – راستگرد

  

مدار فرمان راه انـدازی الکـتـرومـوتـور سه فاز به صورت دالانـدر با قـابـلـیـت راه اندازی دور کند

مدار قـدرت راه انـدازی الکـتـرومـوتـور سه فاز به صورت دالانـدر با قـابـلـیـت راه اندازی دور کند

  

مـدار فـرمان راه انـدازی الکـتـرومـوتـور سه فاز به صورت دالاندر با قـابـلـیـت راه اندازی دور تند و کند

مـدار قـدرت راه انـدازی الکـتـرومـوتـور سه فاز به صورت دالاندر با قـابـلـیـت راه اندازی دور تند و کند

 مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ضربه ای

مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ضربه ای

مدار راه اندازی دائم و موقت

مدار طراحی با تایمر

مدار تسمه نقاله

مدار کلید ضربه ای

مدار طراحی با میکروسوئیچ

مدار ماشین تراش

مدار موتور دالاندر

مدار موتور ستاره – مثلث و چپگرد – راستگرد

 

pal.blogfa.com

اشتراک گذاری