امروز برابر است با :30 تیر 1403

ضریب همزمانی


گروه مصرف کننده ساختمان اداری بیمارستان ها مراکز تجاری
روشنایی 0.85—0.95 0.7—0.9 0.85—0.95
تهویه مطبوع 1 0.9—1 0.9—1
آشپزخانه 0.5—0.85 0.6—0.8 0.6—0.8
آسانسور/پله برقی 0.7—1 0.5—1 0.7—1
پریزها 0.1—0.15 0.1—0.2 0.2

اشتراک گذاری