ضریب همزمانی

0
6033

گروه مصرف کنندهساختمان اداریبیمارستان هامراکز تجاری
روشنایی۰٫۸۵—۰٫۹۵۰٫۷—۰٫۹۰٫۸۵—۰٫۹۵
تهویه مطبوع۱۰٫۹—۱۰٫۹—۱
آشپزخانه۰٫۵—۰٫۸۵۰٫۶—۰٫۸۰٫۶—۰٫۸
آسانسور/پله برقی۰٫۷—۱۰٫۵—۱۰٫۷—۱
پریزها۰٫۱—۰٫۱۵۰٫۱—۰٫۲۰٫۲