امروز برابر است با :2 مرداد 1403

شبكه هاي انتن

آنتن های دو قطبی هلوگراف (داری ساختار موجی) به عنوان تکنولوژی جايگزين آنتن های reflector و آنتن های آرایه فاز ميکرواستريپ برای استفاده در باند K4 (260Hz-40Hz) مطرح شده اند. اين آنتن ها همزمان ازز مزايای تکنولوژی چاپی با برش عمودی کم (Low Profile Printed Technology) با يک تغذيه غير محدود، برای اجتناب از تلفات زيادی که در تغذيه های آرايه فاز مرسوم وجود دارد، استفاده می کنند.

در اين مقاله طراحی های يک لايه و در لايه متنوعی از اين آنتنها توصيف شده اند. اندازه گيری ها نشان می دهند که در باند Ka کارايي آنتنهای هلوگراف با آنتنهای آرايه فاز پسيو با تغذيه های مرسوم ميکرواستريپ قابل مقايسه است. با اين حال اين آنتنها در مقايسه با آرايه های فاز از پيچيدگی کمتری برخوردارند که باعث میشوند به عنوان گزينه مناسبی در ترمينال های ارزان قيمت LMCS و سيستم های مخابرات ماهواره ای مطرح شوند. (Local Multipoint Communication /Distribution Systems)

 دريافت مقاله

WWW.MEM.IR

اشتراک گذاری