امروز برابر است با :4 خرداد 1403

رله های جريان زياد

رله هاي جريان زياد كاربرد فراواني در صنعت برق دارند . حال به كوردينيشن يا هماهنگي رله هاي جريان زياد در شبكه هاي قدرت مي پردازيم .


 


هماهنگي رله هاي جريان زياد


 


هنگامي كه در شبكه هاي شعاعي يا رينگ چند رله به صورت سري قرار گرفته اند اين بسيار مهم است كه هنگام وقوع خطا چه رله هايي عكس العمل نشان دهند و چه رله هايي غير فعال باشند . با هماهنگي مناسب رله ها تنها قسمت معيوب از مدار خارج و قسمت هاي سالم به كار خود ادامه مي دهند . در غير اين صورت با وقوع مثلا يك اتصال كوتاه ممكن است سطح وسيعي از شبكه به علت هماهنگي غلط رله ها از مدار خارج شوند .


 


هماهنگ جرياني رله ها


 


در اين روش دو رله جريان زياد زماني كه در شبكه به صورت سري قرار گرفته اند با متفاوت بودن جريان قطع يا تريپشان هماهنگ مي گردد . به شكل 1 توجه كنيد 


در اين شكل بين دو رله به علت فاصله امپدانس قابل توجهي وجود دارد كه با سمبل ترانسفورمر نشان داده شده است . وجود اين امپدانس باعث شده است كه جريان اتصال كوتاه در نقطه B  كه رله حفاظتي 2 قرار دارد به مراتب كمتر از جريان اتصال كوتاهي است كه در نقطهA  كه رله حفاظتي 1 قرار دارد وجوددارد .


 


در اين حالت رله حفاظتي 1 با جريان مطابق با محل خود كه بالاتر از نقطه 2 است تنظيم  ميشود و رله حفاظتي 2 با جريان مطابق با محل خود كه به علت وجود امپدانس موجود كمتر از نقطه 1 است تنظيم مي گردد . طبعا اتصال كوتاه در نقطه 2 جريان اتصال كوتاهي دارد كه بواسطه آن رله 2 كه در آن جريان تنظيم شده بود تريپ مي دهد و رله 1 چون در جريان بالاتري تنظيم شده است اصلا تحريك نخواهد شد .


 


مشخص است كه هنگامي كه دو رله جريان زياد به صورت سري قرار دارند و بين آنها امپدانسي وجود ندارد مثلا شكل 2 كه رله A در فيدر اصلي و رله B در فيدر فرعي باس تابلو قرار دارند و تنها امپدانس بين آنها امپدانس شينه هايي است كه ناچيز است . پس جريان اتصال كوتاه در محل دو رله تقريبا يكي است كه اين نكته باعث مي گردد كه هماهنگي جرياني دو رله غير ممكن گردد .

spd.persianblog.com

اشتراک گذاری