رله های جریان زیاد

0
4320

رله های جریان زیاد کاربرد فراوانی در صنعت برق دارند . حال به کوردینیشن یا هماهنگی رله های جریان زیاد در شبکه های قدرت می پردازیم .


 


هماهنگی رله های جریان زیاد


 


هنگامی که در شبکه های شعاعی یا رینگ چند رله به صورت سری قرار گرفته اند این بسیار مهم است که هنگام وقوع خطا چه رله هایی عکس العمل نشان دهند و چه رله هایی غیر فعال باشند . با هماهنگی مناسب رله ها تنها قسمت معیوب از مدار خارج و قسمت های سالم به کار خود ادامه می دهند . در غیر این صورت با وقوع مثلا یک اتصال کوتاه ممکن است سطح وسیعی از شبکه به علت هماهنگی غلط رله ها از مدار خارج شوند .


 


هماهنگ جریانی رله ها


 


در این روش دو رله جریان زیاد زمانی که در شبکه به صورت سری قرار گرفته اند با متفاوت بودن جریان قطع یا تریپشان هماهنگ می گردد . به شکل ۱ توجه کنید 


در این شکل بین دو رله به علت فاصله امپدانس قابل توجهی وجود دارد که با سمبل ترانسفورمر نشان داده شده است . وجود این امپدانس باعث شده است که جریان اتصال کوتاه در نقطه B  که رله حفاظتی ۲ قرار دارد به مراتب کمتر از جریان اتصال کوتاهی است که در نقطهA  که رله حفاظتی ۱ قرار دارد وجوددارد .


 


در این حالت رله حفاظتی ۱ با جریان مطابق با محل خود که بالاتر از نقطه ۲ است تنظیم  میشود و رله حفاظتی ۲ با جریان مطابق با محل خود که به علت وجود امپدانس موجود کمتر از نقطه ۱ است تنظیم می گردد . طبعا اتصال کوتاه در نقطه ۲ جریان اتصال کوتاهی دارد که بواسطه آن رله ۲ که در آن جریان تنظیم شده بود تریپ می دهد و رله ۱ چون در جریان بالاتری تنظیم شده است اصلا تحریک نخواهد شد .


 


مشخص است که هنگامی که دو رله جریان زیاد به صورت سری قرار دارند و بین آنها امپدانسی وجود ندارد مثلا شکل ۲ که رله A در فیدر اصلی و رله B در فیدر فرعی باس تابلو قرار دارند و تنها امپدانس بین آنها امپدانس شینه هایی است که ناچیز است . پس جریان اتصال کوتاه در محل دو رله تقریبا یکی است که این نکته باعث می گردد که هماهنگی جریانی دو رله غیر ممکن گردد .

spd.persianblog.com