رقص نور ده کاناله

رقص نور ده کاناله

مدار نياز به توضيح خاصي ندارد جز اينکه توسط مقاومت R2 ميتوانيد سرعت حرکت LED ها را تغيير دهيد.همچنين با افزايش ظرفيت خازن C1 سرعت کاهش مي يابد.

نقشه

شماتيک مدار رقص نور ده کاناله


ليست قطعات :


قطعهتعدادتوضيحاتقطعه مشابه
R1 1 مقاومت 1 مگا اهم
R2 1 100K پتانسیومتر
R3 1 1K 1/4W مقاومت اگر از LED آبی استفاده میکنید از مقاومت 220 اهمی استفاده شود.
C1 1 0.1uF 16V خازن سرامیکی
U1 1 4011 CMOS NAND Gate
U2 1 4017 CMOS Counter
LED1-10 10 LED به رنگ دلخواهwww.hlachini.com