رقص نور ده کاناله

0
2175

مدار نیاز به توضیح خاصی ندارد جز اینکه توسط مقاومت R2 میتوانید سرعت حرکت LED ها را تغییر دهید.همچنین با افزایش ظرفیت خازن C1 سرعت کاهش می یابد.

نقشه

شماتیک مدار رقص نور ده کاناله


لیست قطعات :


قطعهتعدادتوضیحاتقطعه مشابه
R1۱مقاومت ۱ مگا اهم
R2۱۱۰۰K پتانسیومتر
R3۱۱K 1/4W مقاومتاگر از LED آبی استفاده میکنید از مقاومت ۲۲۰ اهمی استفاده شود.
C1۱۰٫۱uF 16V خازن سرامیکی
U1۱۴۰۱۱ CMOS NAND Gate
U2۱۴۰۱۷ CMOS Counter
LED1-10۱۰LED به رنگ دلخواهwww.hlachini.com