حفاظت سیستم های الکتریکی

0
3923

حفاظت سیستم های الکتریکی ابعاد بسیار گسترده ای دارد از حفاظت یک خانه مسکونی گرفته تا حفاظت یک باس بار در یک پست فشار قوی.


 


بهتر است ابتدا به تقسیم بندی این موضوع بپردازیم .


 


الف )  تقسیم بندی حفاظت سیستم های الکتریکی در ابعاد مختلف :


 


– حفاظت شبکه های فشار ضعیف شامل خطوط توزیع انرژی – ترانسفورمرها – موتورها – خازنها و سایر مصرف کننده ها (تا ۱ کیلو ولت)


  


    حفاظت شبکه های فشار متوسط شامل خطوط توزیع و انتقال انرژی – ژنراتورها – موتورهای فشار متوسط – ترانسفورمرها – خازنها – باس بارهای پست و .. (۱ کیلو ولت تا ۳۶ کیلوولت)


 


حفاظت شبکه های فشار قوی شامل خطوط انتقال انرژی وخطوط و باس بارهای پست ها (۳۶ کیلو ولت به بالا)


ب) انواع حفاظت در سیستم های الکتریکی


 


حفاظت خطوط و فیدرها در برابر خطاهای جریانی مانند اتصال کوتاه – جریان زیاد – اضافه بار و خطاهای نشتی جریان (جهت دار و ساده) ….


 


حفاظت در برابر خطاهای ولتاژی شامل اضافه ولتاژ-  کاهشو ولتاژ – توالی فاز و ….  


 


حفاظت موتورها در برابر اتصال کوتاه – اضافه جریان – اضافه بار – کاهش بار – محدودیت دفعات استارت – دیفرانسیل  و…..


 


حفاظت ژنراتورها در برابر خطاهای اتصال کوتاه – اضافه جریان – اضافه بار – دیفرانسیل – اضافه جریان وابسته به ولتاژ – افزایش و کاهش فرکانس و ….


 


حفاظت ترانسفورمرها در برابر خطاهای جریانی مانند اتصال کوتاه – جریان زیاد – اضافه بار – دیفرانسیل و خطاهای فیزیکی ترانسفورمر ها شامل اضافه حرارت سیم پیچ و روغن و سطح روغن و بوخهلتس و ..


 


حفاظت خازنها در برابر خطاهای اتصال کوتاه –  اضافه بار – اضافه  ولتاژ و …..


 


حفاظت باسبارهای پست ها در برابر انواع  خطاهای  ولتاژی – دیفرانسیل – سنکرون چک و …


 


و سایر حفاظت ها که جنبه خاص دارند .
spd.persianblog.com