امروز برابر است با :4 تیر 1403

حفاظت سيستم های الکتريکی

حفاظت سيستم های الکتريکی ابعاد بسيار گسترده ای دارد از حفاظت يک خانه مسکونی گرفته تا حفاظت يک باس بار در يک پست فشار قوی.


 


بهتر است ابتدا به تقسيم بندی اين موضوع بپردازيم .


 


الف )  تقسيم بندی حفاظت سيستم های الکتريکی در ابعاد مختلف :


 


– حفاظت شبکه های فشار ضعيف شامل خطوط توزيع انرژی – ترانسفورمرها – موتورها – خازنها و ساير مصرف کننده ها (تا 1 کيلو ولت)


  


    حفاظت شبکه های فشار متوسط شامل خطوط توزيع و انتقال انرژی – ژنراتورها – موتورهای فشار متوسط – ترانسفورمرها – خازنها – باس بارهای پست و .. (1 کيلو ولت تا 36 کيلوولت)


 


حفاظت شبکه های فشار قوی شامل خطوط انتقال انرژی وخطوط و باس بارهای پست ها (36 کيلو ولت به بالا)


ب) انواع حفاظت در سيستم های الکتريکی


 


حفاظت خطوط و فيدرها در برابر خطاهای جريانی مانند اتصال کوتاه – جريان زياد – اضافه بار و خطاهای نشتی جريان (جهت دار و ساده) ….


 


حفاظت در برابر خطاهای ولتاژی شامل اضافه ولتاژ-  کاهشو ولتاژ – توالی فاز و ….  


 


حفاظت موتورها در برابر اتصال کوتاه – اضافه جريان – اضافه بار – کاهش بار – محدوديت دفعات استارت – ديفرانسيل  و…..


 


حفاظت ژنراتورها در برابر خطاهای اتصال کوتاه – اضافه جريان – اضافه بار – ديفرانسيل – اضافه جريان وابسته به ولتاژ – افزايش و کاهش فرکانس و ….


 


حفاظت ترانسفورمرها در برابر خطاهای جريانی مانند اتصال کوتاه – جريان زياد – اضافه بار – ديفرانسيل و خطاهای فيزيکی ترانسفورمر ها شامل اضافه حرارت سيم پيچ و روغن و سطح روغن و بوخهلتس و ..


 


حفاظت خازنها در برابر خطاهای اتصال کوتاه –  اضافه بار – اضافه  ولتاژ و …..


 


حفاظت باسبارهای پست ها در برابر انواع  خطاهای  ولتاژی – ديفرانسيل – سنکرون چک و …


 


و ساير حفاظت ها که جنبه خاص دارند .
spd.persianblog.com

اشتراک گذاری