امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

حفاظت سيستم های الکتريکی 2

در دياگرامهای الکتريکی عمدتا توابع حفاظتی را با کدهای استاندارد انسی ( استاندارد آمريکائي ) مشخص می نمايند . ما نيز در ادامه بحث خود از اين کدها استفاده مينمائيم .


 


در ادامه بحثمان به تشريح اين کد ها که نياز مهندسين برق ميباشد خواهيم پرداخت.


رله های جريانی :


رله های جريانی به منظور حفاظت شبکه های الکتريکی در مقابل عيوب ناشی از خطاهای جريان بکار ميروند . عمده عيوبی که توسط رله های جريانی تشخيص داده می شوند عبارت است از :


اتصال کوتاه در شبکه


اضافه جريان


اضافه بار


جريان نشتی (ارت فالت)


عدم تقارن جريان سه فاز


کاهش بار ( در مورد موتورها)


افزايش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)


قفل بودن روتور (در مورد موتورها)


 


حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جريان و اتصالی زمين :


 


اولين و يکی از مهمترين حفاظت هايی که در يک سيستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جريان و نشتی زمين می باشد .


اين حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفيت حرارتی واحد می باشند .


 


در اين نوع حفاظت جريان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جريان حس می گردند و به رله انتقال می يابند وبر اساس آن حفاظت صورت می گيرد .


در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهميت بسيار زيادی برخوردار است زيرا حفاظت صحيح بر اساس آن صورت ميگيرد .


اين رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :


– نوع زمان ثابت که پارامتر جريان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظيم می گردند و رله بر اساس جريان تنظيمی در زمان تنظيم شده فرمان قطع را صادر می کنند .


– نوع زمان کاهشی که در اين حالت زمان قطع رله با يک منحنی به جريان عبوری از رله مرتبط می باشد . به اين صورت که هر چه جريان عبوری از رله بيشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود .


بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای اين رله ها تعريف می گردد که بشرح زير است :


 


Standard Inverse Curve (SIT)


Very Inverse Curve (VIT)


Extremely Inverse Curve (EIT)


Ultra Inverse Curve (UIT) 
spd.persianblog.com

اشتراک گذاری