حفاظت سیستم های الکتریکی ۲

0
3259

در دیاگرامهای الکتریکی عمدتا توابع حفاظتی را با کدهای استاندارد انسی ( استاندارد آمریکائی ) مشخص می نمایند . ما نیز در ادامه بحث خود از این کدها استفاده مینمائیم .


 


در ادامه بحثمان به تشریح این کد ها که نیاز مهندسین برق میباشد خواهیم پرداخت.


رله های جریانی :


رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از :


اتصال کوتاه در شبکه


اضافه جریان


اضافه بار


جریان نشتی (ارت فالت)


عدم تقارن جریان سه فاز


کاهش بار ( در مورد موتورها)


افزایش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)


قفل بودن روتور (در مورد موتورها)


 


حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و اتصالی زمین :


 


اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشتی زمین می باشد .


این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد می باشند .


 


در این نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال می یابند وبر اساس آن حفاظت صورت می گیرد .


در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر اساس آن صورت میگیرد .


این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :


– نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند .


– نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رله مرتبط می باشد . به این صورت که هر چه جریان عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود .


بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است :


 


Standard Inverse Curve (SIT)


Very Inverse Curve (VIT)


Extremely Inverse Curve (EIT)


Ultra Inverse Curve (UIT) 
spd.persianblog.com