حفاظت تجهیزات پست به وسیله برقگیر

0
7068

از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می شود یک وسیله حفاظتی محدود کننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گزرا یا اضافه ولتاژهای که باعث تخریب تجهیزات شبکه می شوند را محدود و به زمین هدایت کنند و بتواند این کار را بدون اینکه آسیبی ببیند به دفعات تکرار کند. برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گذرا را فراهم می کند. برقیگرها به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می گیرند انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برقگیر به زمین منتقل می شوند.
یک برقگیر خوب باید دارای مشخصات زیر باشد:
۱-در ولتاژ نامی شبکه،به منظور کاهش تلفات دارای امپدانس بینهایت باشد.۲-در اضافه ولتاژ به منظور محدود سازی سطح ولتاژ دارای امپدانس کم باشد.۳-توانایی دفع یا ذخیره انرژی موج اضافه ولتاژ را بدون اینکه خود صرفه ببیند داشته باشد.۴-پس از حذف عبور اضافه ولتاژ بتواند به شرایط مدار (حالت کار عادی) برگردد.

انواع برقیگیرها:


۱-برقگیر میله ای
۲-برقگیر لوله ای
۳- برقگیر سیلیکون کارباید (SIC)
4- برقگیر نوع اکسید فلزی (MOV)


 معایب برقگیر میله ای:


۱-تداوم عبور جریان به زمین حتی پس از حذف  اضافه ولتاژ
۲- افت شدید ولتاژ فاز به خاطر اتصال کوتاه شدن فاز در لحظه عبور جریان از برقگیر
۳-دارای تاخیر زمانی متناسب با اضافه ولتاژ
۴-پراکندگی زیاد ولتاژ جرقه


پارامترهای مهم برای انتخاب برقگیر مناسب جهت حفاظت عایقی:


۱-ماکزیمم ولتاژ کار دائم (MCOV)
2-ولتاژ نامی (Ur)
3-جریان تخلیه نامی (۸٫۲۰µsec)
4-ماکزیمم جریان ضربه قابل تحمل (۴٫۱۰µsec)
5-قابلیت تحمل جذب انرژی W


 عوامل مهم در آسیب دیدگی برقگیرها:


۱-نفوذ رطوبت و آلودگی
۲-اضافه ولتاژهای گزرا و موقتی
۳-عدم انطباق شرایط بهره برداری با مشخصه برقگیر (طرحی غلط)
۴-عوامل ناشناخته


مزایای برقگیر نوع اکسید فلزی (MOV)


۱-کارایی بهتر نسبت به سایر برقگیرها
۲-پراکندگی کم ولتاژ پسماند همچنین دارای ولتاژ پسماند خیلی کم
۳-دارای تاخیر زمانی خیلی کم
۴-برگشت طبیعی به وضعیت اولیه یا مدار باز
۵-دارای مشخصه ولت-جریان خطی تر از برقگیر SIC
6-دارای سطح حفاظتی خوب


www.mohammadbarghy.blogfa.com