امروز برابر است با :30 تیر 1403

حفاظت تجهيزات پست به وسيله برقگير

از وسايل حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستمهاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده مي شود يك وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه بايد اضافه ولتاژهاي گزرا يا اضافه ولتاژهاي كه باعث تخريب تجهيزات شبكه مي شوند را محدود و به زمين هدايت كنند و بتواند اين كار را بدون اينكه آسيبي ببيند به دفعات تكرار كند. برقگيرها نسبت به ساير وسايل حفاظتي بهترين حفاظت را انجام مي دهند و بيشترين مقدار حذف امواج گذرا را فراهم مي كند. برقيگرها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت يا بين فاز و زمين قرار مي گيرند انرژي موج اضافه ولتاژ به وسيله برقگير به زمين منتقل مي شوند.
يك برقگير خوب بايد داراي مشخصات زير باشد:
1-در ولتاژ نامي شبكه،به منظور كاهش تلفات داراي امپدانس بينهايت باشد.2-در اضافه ولتاژ به منظور محدود سازي سطح ولتاژ داراي امپدانس كم باشد.3-توانايي دفع يا ذخيره انرژي موج اضافه ولتاژ را بدون اينكه خود صرفه ببيند داشته باشد.4-پس از حذف عبور اضافه ولتاژ بتواند به شرايط مدار (حالت كار عادي) برگردد.

انواع برقيگيرها:


1-برقگير ميله اي
2-برقگير لوله اي
3- برقگير سيليكون كاربايد (SIC)
4- برقگير نوع اكسيد فلزي (MOV)


 معايب برقگير ميله اي:


1-تداوم عبور جريان به زمين حتي پس از حذف  اضافه ولتاژ
2- افت شديد ولتاژ فاز به خاطر اتصال كوتاه شدن فاز در لحظه عبور جريان از برقگير
3-داراي تاخير زماني متناسب با اضافه ولتاژ
4-پراكندگي زياد ولتاژ جرقه


پارامترهاي مهم براي انتخاب برقگير مناسب جهت حفاظت عايقي:


1-ماكزيمم ولتاژ كار دائم (MCOV)
2-ولتاژ نامي (Ur)
3-جريان تخليه نامي (8.20µsec)
4-ماكزيمم جريان ضربه قابل تحمل (4.10µsec)
5-قابليت تحمل جذب انرژي W


 عوامل مهم در آسيب ديدگي برقگيرها:


1-نفوذ رطوبت و آلودگي
2-اضافه ولتاژهاي گزرا و موقتي
3-عدم انطباق شرايط بهره برداري با مشخصه برقگير (طرحي غلط)
4-عوامل ناشناخته


مزاياي برقگير نوع اكسيد فلزي (MOV)


1-كارايي بهتر نسبت به ساير برقگيرها
2-پراكندگي كم ولتاژ پسماند همچنين داراي ولتاژ پسماند خيلي كم
3-داراي تاخير زماني خيلي كم
4-برگشت طبيعي به وضعيت اوليه يا مدار باز
5-داراي مشخصه ولت-جريان خطي تر از برقگير SIC
6-داراي سطح حفاظتي خوب


www.mohammadbarghy.blogfa.com

اشتراک گذاری