جریان مجاز کابلها با هادی مسی و عایق و غلاف پی – وی – سی

0
4172

جریان مجاز کابلها با هادی مسی و عایق و غلاف پی – وی – سی در ادامه مطلبجریان مجاز کابلها با هادی مسی و عایق و غلاف پی – وی – سی 

کابل سه یا چهار سیمی


کابل دو سیمی


کابل یک سیمی


سطح مقطع (میلیمتر مربع )


هوای ۳۰ درجه


زمین ۲۰ درجه


هوای ۳۰ درجه


زمین ۲۰ درجه


هوای ۳۰ درجه


زمین ۲۰ درجه


۱۸


۲۷


۲۱


۳۰


۲۶


۳۷


۱٫۵


۲۵


۳۶


۲۹


۴۱


۳۵


۵۰


۲٫۵


۳۴


۴۶


۳۸


۵۳


۴۶


۶۵


۴


۴۴


۵۸


۴۸


۶۶


۵۸


۸۳


۶


۶۰


۷۷


۶۶


۸۸


۸۰


۱۱۰


۱۰


۸۰


۱۰۰


۹۰


۱۱۵


۱۰۵


۱۴۵


۱۶


۱۰۵


۱۳۰


۱۲۰


۱۵۰


۱۴۰


۱۹۰


۲۵


۱۳۰


۱۵۵


۱۵۰


۱۸۰


۱۷۵


۲۳۵


۳۵


۱۶۰


۱۸۵


۱۸۰


۲۱۰


۲۱۵


۲۸۰


۵۰


۲۰۰


۲۳۰


۲۳۰


۲۶۰


۲۷۰


۳۵۰


۷۰


۲۴۵


۲۷۵


۲۷۵


۳۱۵


۳۳۵


۴۲۰


۹۵


۲۸۵


۳۱۵


۳۲۰


۳۶۰


۳۹۰


۴۸۰


۱۲۰


۳۲۵


۳۵۵


۳۷۵


۴۰۰


۴۴۵


۵۴۰


۱۵۰


۳۷۰


۴۰۰


۴۳۰


۴۶۰


۵۱۰


۶۲۰


۱۸۵


۴۳۵


۴۶۵


۵۱۰


۵۳۰


۶۲۰


۷۲۰


۲۴۰


۵۰۰


۵۲۰


۵۹۰


۵۹۰


۷۱۰


۸۲۰


۳۰۰


۶۰۰


۶۰۰


۷۱۰


۶۸۰


۸۵۰


۹۶۰


۴۰۰


۱۰۰۰


۱۱۱۰


۵۰۰


www.kamalkamali.blogfa.com