امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

ترموکوپل


بعضي از عناصر مولكولهاي آن خاصيت مغناطيسي دارند مثل آهن كه در حالت عادي از نظر مغناطيسي خنثي است ولي در ميدان الكتريكي اگر قرار بگيرد مولكولهاي آن منظم شده و خاصيت آهن ربائي پيدا ميكند.همينطور برخي از فلزات الكتريكي خاصيت الكتريكي دارند كه با گرما آن خاصيت را ميگيرند.شكلNO:A


ترموكوپل از دو سيم غير


 no:A  هم جنس تشكيل شده است كه اعمال حرارت باعث مرتب شدن با رالكتريكي در مولكولهاي آن ميشود


يك تفاوت گرما ايجاد ميشود و چون به هم وصل شده اند يك تفاوت بار الكتريكي در أن نقطه پيدا ميشود A  لذا در فلز


اگر هردو فلز يكسان باشند اين تفاوتها با هم مساوي لذا همديگر را خنثي ميكنند فلزها حتما نبايد بههم جوش بخورند بر عكس در جوشكاري باعث مقداري خطا ميشود كه البته قابل صرف نظر است توجه: در جاهائي كه لرزش وجود دارد ناچار بايد فلزها را به همديگر جوش داد. پتانسيلي كه ترموكوپلها ميدهند حداكثر 50 ميلي ولت ميباشد. بر خلاف أر تي دي ها حتما بايد دو درجه حرارت وجود داشته باشد. و نبايد كل سيمها حرارت ببينند.


Vt=K(T1-T2)       T1=T2,Vt=0

قوانين پنجگانه ترموكوپلها

الف – ولتاژي كه ترموالكتريك توليد ميكند فقط بستگي به درجه حرارت T1وT2داردو به درجه حرارت مياني بستگي ندارد.

 ب_در هر نقطه اي از سيم ترموكوپل ميتوان سيم ديگري وصل نمود بشرطي كه درجه حرارت نقطه TC با TD برابر باشد شكل (NO:B)

 ج_ميتوان انتهاي دو سيم را به هم وصل كرد بشرطي كه TD=TC باشد شكل NO: C .

د-قانون فلز مياني كاربرد أزمايشگاهي دارد .و براي پيدا كردن جنس ترموكوپل مجهول بكار ميرود .

ر- قانون درجه حرارت مياني

استاندارد ترموكوپلها:

E        ,K,            T          ,J,               R        يا         S           ,U,          V         ,B

بيشتر است پس پلاريته دارد  D.C د ولتاژ ترموكوپل


نوع ترموكوپل

جنس سيم مثبت

جنس سيم منفي

حساسيت  ميكرو ولت

رنج كاركرد

E

كرومل

كنستانتان

68

+800

K

مس

كنستانتان

46

+300

T

كرومل

ألومل

42

+1100

J

أهن

كنستانتان

46

+700

R ياS

پلاتينوم

پلاتينوم+روبيدوم

8

+1600

U,V

مس

مس نيكل

بخاطر  استفاده از مس خاصيت ضد اكسيداسيون دارد لذا در كورها كه اكسيداسيون رخ ميدهد مناسب تر ميباشد K ترموكوپل نوع

 در صنعت بيشتر استفاده ميشود: Tچرا ترموكوپل نوع

ازهمه خطي ت است رنج درجه حرارت مناسبي دارد  حساسيت خوبي دارد.

در مكانهائي كه امكان اكسيداسيون وجود دارد استفاده نميشود.Jبعلت وجود أهن در ترموكوپل نوع

ترموكوپلها از نظر نقاتصال به سه دسته تقسيم ميشود:

الف- اتصال نهان اتصال داخل يك غلاف ايزوله شده

ب اتصال زمين شده اتصال به غلاف وصل شده

ج – اتصال بيرون از غلاف  كه تفاوت أنها در سرعت پاسخ دهي ميباشد و اتصال بيرون از غلاف سرعت پاسغ دهي بيشتري دارد.   

روشهاي انداره گيري سرعت:

1- شمارشي 2_اثر فوكو  3_ پيكاب نوري 4_ تاكو ژنراتور 5_ انكودر نوري  6_ استرابوس  7_ گاورنر

                                                                                                   

چند كد اسكي:

مبناي16 مبناي 2 كاراكتر مبناي16 مبناي 2 كاراكتر
00000000 00 NUL 10101010 0A LF
00010001 01 SOH 10111011 0B VT
00100010 02 STX 11001100 0C FF
00110011 03 ETX 11011101 0D CR
01000100 04 EOT 11101110 0E SO
10011001 05 ENQ 11111111 0F SI
01100110 06 ACK 00010000 10 DLE
01110111 07 BEL 00010001 11 XON
10001000 08 BS 00010010 12 DC2
10011001 09 HT 00010011 13 XOFF

www.abba.blogfa.com
اشتراک گذاری