ترموکوپل

0
4502


بعضی از عناصر مولکولهای آن خاصیت مغناطیسی دارند مثل آهن که در حالت عادی از نظر مغناطیسی خنثی است ولی در میدان الکتریکی اگر قرار بگیرد مولکولهای آن منظم شده و خاصیت آهن ربائی پیدا میکند.همینطور برخی از فلزات الکتریکی خاصیت الکتریکی دارند که با گرما آن خاصیت را میگیرند.شکلNO:A


ترموکوپل از دو سیم غیر


 no:A  هم جنس تشکیل شده است که اعمال حرارت باعث مرتب شدن با رالکتریکی در مولکولهای آن میشود


یک تفاوت گرما ایجاد میشود و چون به هم وصل شده اند یک تفاوت بار الکتریکی در أن نقطه پیدا میشود A  لذا در فلز


اگر هردو فلز یکسان باشند این تفاوتها با هم مساوی لذا همدیگر را خنثی میکنند فلزها حتما نباید بههم جوش بخورند بر عکس در جوشکاری باعث مقداری خطا میشود که البته قابل صرف نظر است توجه: در جاهائی که لرزش وجود دارد ناچار باید فلزها را به همدیگر جوش داد. پتانسیلی که ترموکوپلها میدهند حداکثر ۵۰ میلی ولت میباشد. بر خلاف أر تی دی ها حتما باید دو درجه حرارت وجود داشته باشد. و نباید کل سیمها حرارت ببینند.


Vt=K(T1-T2)       T1=T2,Vt=0

قوانین پنجگانه ترموکوپلها

الف – ولتاژی که ترموالکتریک تولید میکند فقط بستگی به درجه حرارت T1وT2داردو به درجه حرارت میانی بستگی ندارد.

 ب_در هر نقطه ای از سیم ترموکوپل میتوان سیم دیگری وصل نمود بشرطی که درجه حرارت نقطه TC با TD برابر باشد شکل (NO:B)

 ج_میتوان انتهای دو سیم را به هم وصل کرد بشرطی که TD=TC باشد شکل NO: C .

د-قانون فلز میانی کاربرد أزمایشگاهی دارد .و برای پیدا کردن جنس ترموکوپل مجهول بکار میرود .

ر- قانون درجه حرارت میانی

استاندارد ترموکوپلها:

E        ,K,            T          ,J,               R        یا         S           ,U,          V         ,B

بیشتر است پس پلاریته دارد  D.C د ولتاژ ترموکوپل


نوع ترموکوپل

جنس سیم مثبت

جنس سیم منفی

حساسیت  میکرو ولت

رنج کارکرد

E

کرومل

کنستانتان

۶۸

+۸۰۰

K

مس

کنستانتان

۴۶

+۳۰۰

T

کرومل

ألومل

۴۲

+۱۱۰۰

J

أهن

کنستانتان

۴۶

+۷۰۰

R یاS

پلاتینوم

پلاتینوم+روبیدوم

۸

+۱۶۰۰

U,V

مس

مس نیکل

بخاطر  استفاده از مس خاصیت ضد اکسیداسیون دارد لذا در کورها که اکسیداسیون رخ میدهد مناسب تر میباشد K ترموکوپل نوع

 در صنعت بیشتر استفاده میشود: Tچرا ترموکوپل نوع

ازهمه خطی ت است رنج درجه حرارت مناسبی دارد  حساسیت خوبی دارد.

در مکانهائی که امکان اکسیداسیون وجود دارد استفاده نمیشود.Jبعلت وجود أهن در ترموکوپل نوع

ترموکوپلها از نظر نقاتصال به سه دسته تقسیم میشود:

الف- اتصال نهان اتصال داخل یک غلاف ایزوله شده

ب اتصال زمین شده اتصال به غلاف وصل شده

ج – اتصال بیرون از غلاف  که تفاوت أنها در سرعت پاسخ دهی میباشد و اتصال بیرون از غلاف سرعت پاسغ دهی بیشتری دارد.   

روشهای انداره گیری سرعت:

۱- شمارشی ۲_اثر فوکو  3_ پیکاب نوری ۴_ تاکو ژنراتور ۵_ انکودر نوری  6_ استرابوس  7_ گاورنر

                                                                                                   

چند کد اسکی:

مبنای۱۶مبنای ۲کاراکترمبنای۱۶مبنای ۲کاراکتر
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰NUL۱۰۱۰۱۰۱۰۰ALF
۰۰۰۱۰۰۰۱۰۱SOH۱۰۱۱۱۰۱۱۰BVT
۰۰۱۰۰۰۱۰۰۲STX۱۱۰۰۱۱۰۰۰CFF
۰۰۱۱۰۰۱۱۰۳ETX۱۱۰۱۱۱۰۱۰DCR
۰۱۰۰۰۱۰۰۰۴EOT۱۱۱۰۱۱۱۰۰ESO
۱۰۰۱۱۰۰۱۰۵ENQ۱۱۱۱۱۱۱۱۰FSI
۰۱۱۰۰۱۱۰۰۶ACK۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰DLE
۰۱۱۱۰۱۱۱۰۷BEL۰۰۰۱۰۰۰۱۱۱XON
۱۰۰۰۱۰۰۰۰۸BS۰۰۰۱۰۰۱۰۱۲DC2
۱۰۰۱۱۰۰۱۰۹HT۰۰۰۱۰۰۱۱۱۳XOFF

www.abba.blogfa.com