امروز برابر است با :30 تیر 1403

تاريخچه تلفن در ايران

تلگراف
—————-
خبر اختراع جديد(تلگراف) توسط آقاخان نوري ،صدراعظم وقت ايران به ناصرالدين شاه رسيد وتوجه وي راجلب نمود ومقررشد كه اين دستگاه درايران مورد استفاده قرارگيرد .

دراسفندماه سال 1236 شمسي يعني 14 سال پس از مخابرة اولين پيام تلگرافي ساموئل مورس ،سيستم تلگرافي زيرنظر علي ميرزا اعتضاد السلطنه (وابستة دربارقاجار) وبا همكاري رضا قلي خان الله باشي طبرستاني (رئيس وقت مدرسة دارالفنون) بوسيلة ” كرشش“ (يكي ازمعلمين اتريشي) باموفقيت آزمايش واين جمله مخابره شد:” منت خداي راعزّ وجلّ كه طاعتش موجب قربت است وبشكراندرش مزيدنعمت ….“

بلافاصله كارسيم كشي بين كاخ ارك تاباغ لاله زار درتهران شروع شد واين خط تلگرافي نيز درسال 1237 شمسي آغاز به كاركرد.

نخستين خط نسبتاً طولاني تلگراف درايران به فاصلة 300 كيلومتر درتيرماه سال 1238 شمسي بين تهران وچمن سلطانيه (اردوگاه تابستاني ناصرالدين شاه واقع درنزديكي زنجان) داير شد وشروع به كار كرد.

ارتباط تلگرافي تهران – تبريز درسال 1240 برقرار شد وسال بعد نيز خط تلگراف تهران – گيلان شروع به كار كرد.براي نخستين بار ارتباط تلگرافي ايران باروسيه از طريق اتصال خط تهران – تبريز با شبكه تلگرافي روسيه درسال 1342 برقرار شد وامپراطور روسيه وپادشاه ايران ،تلگرافهاي شادباشي مبادله كردند.

درسال 1253 ادارة تلگراف پس از جداشدن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبديل شد.

تلـفن
—————–
درسال 1265 شمسي مصادف با 1886 ميلادي ،براي اولين بار درايران ،يك رشته سيم تلفن بين تهران وشاهزاده عبدالعظيم به طول 7/8 كيلومتر توسط بوآتال بلژيكي كه امتياز راه آهن ري را داشت كشيده شد ولي درواقع مرحلة دوم فن آوري مخابرات درتهران از سال 1268 شمسي يعني 13 سال پس ازاختراع تلفن با برقراري ارتباط تلفني بين دو ايستگاه ماشين دودي تهران وشهرري آغازشد.

پس ازآن بين كامرانيه (شميران) وعمارت وزارت جنگ درتهران وسپس بين مقرّ ييلاقي شاه قاجار (سلطنت آباد سابق) وعمارت سلطنتي تهران ارتباط تلفني دايرشد.

وزارت تلگراف درسال 1287 شمسي با وزارت پست ادغام وبه نام وزارت پست وتلگراف نامگذاري شد.

درسال 1302 شمسي قراردادي براي احداث خطوط تلفني زيرزميني باشركت زيمنس وهالسكه منعقد شد وسه سال بعد درآبانماه 1305 شمسي تلفن خودكار جديد بر روي 2300 رشته كابل درمركز اكباتان آمادة بهره برداري شد.

درسال 1308 شمسي امورتلفن نيز تحت نظر وزارت پست وتلگراف قرارگرفت وبه نام وزارت پست وتلگراف وتلفن نامگذاري شد.

مركزتلفن اكباتان درسال 1316 شمسي به 6000 شماره تلفن رسيد ودوسال بعد بهره برداري شد ودر سال 1337 به 13 هزار شماره توسعه يافت .

خطوط تلفن جديد (كارير) نيز پس از شهریور1320 موردبهره برداري قرارگرفت وارتباط تلفني بين تهران وساير شهرها گسترش يافت ومراكز تلفني تهران يكي پس ازديگري تأسيس شد

 bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری