امروز برابر است با :4 خرداد 1403

برچسب گذاري ترانس سه فاز- موتورهاي سه فاز

متن زیر روشهایی کاملآعملی است


آزمايش1: برچسب گذاري ترانس سه فاز


آزمايش2: برچسب گذاري موتورهاي سه فاز

آزمايش شماره ۱

موضوع آزمايش: برچسب گذاري ترانس سه فاز

هدف از انجام اين آزمايش اولاً تعيين سمت هاي اوليه و ثانويه ترانس مي باشد در ثاني براي اتصال هاي مختلف (ستاره و مثلث) سرهاي (W.V.U) (x.y.z) را مشخص مي كند.

براي انجام اين آزمايش 12 تا سر همرنگ هم اندازه انتخاب كرده 6 تا به سمت اوليه و 6 تا به سمت ثانويه وصل مي كنيم سپس توسط اهم متر هر دو كلاف را كه به هم راه مي دهد اهم آنرا گرفته و يادداشت مي كنيم در اين مرحله سر و ته كلاف ها مشخص مي شود. بعد از آن در صورتي كه ترانس كاهنده باشد اهم هاي بيشتر مربوط به سمت اوليه و اهم هاي كمتر مربوط به سمت ثانويه است.

براي مشخص كردن (z,x,y),(w,v,u) سمت اوليه از سر كلاف مشخص كردن (z,x,y)(w,v,u) سمت اوليه از سر كلاف مشخص شده يكي را به عنوان مبنا انتخاب كرده و از كلاف هاي بعدي يكي ديگر را انتخاب كرده و يك سر را به نول وصل كرده و سر ديگر را توسط آمپرمتر با فاز S وصل مي كنيم مقدار آمپر را يادداشت مي كنيم. دوباره فازها را برعكس حالتي درست است كه آمپرمتر آمپر كمتري نشان دهد. دوباره همين كار را براي فاز T انجام داده فاز T بدست آيد براي مشخص كردن سرهاي ثانويه با استفاده از روابط فازي كه ولتاژ خط برابر ولتاژ فاز مي باشد اين آز را به اين ترتيب انجام مي دهيم به اين ترتيب كه 2 تا از كلاف ها را به دلخواه انتخاب كرده و آنرا با هم سري كرده حال ولتاژ خط را اندازه مي گيريم. اگر ولتاژ خط  برابر ولتاژ فاز باشد اين اتصال درست است در غير اين صورت دو سر يكي از كلاف ها را عوض مي كنيم براي انتخاب فاز بعدي به همين ترتيب انتخاب مي كنيم براي اتصال مثلث به همين ترتيب در مرحله اول اگر ولتاژ خط برابر ولتاژ فاز باشد درست مي باشد براي سرها دوم تمام كلاف ها را با هم سر مي كرده اگر ولتمتر مقدار صفر نشان دهد اين اتصال درست است.

موضوع آزمايش:  برچسب گذاري موتورهاي سه فاز (روش علمي)

براي تعيين سرهاي يك موتور سه فاز ابتدا توسط اهم متر هر كلافي كه به هم راه مي دهد را پيدا كرده بعد به ترتيب زير عمل مي كنيم سر كلاف را به صورت ستاره وصل كرده به دو سر (يا به دو تا از فازها ) ولتاژ پايين حدود V50 متناوب وصل مي كنيم در اين حالت اگر ولتاژ دو سر C,B مساوي با صفر و ولتاژ دو سر AC تقريباً 50 * 5/1 باشد اتصالات درست است و مي توانيم نقاطي كه به هم وصل شده به ترتيب z,y,x و سرهاي آنها را w,v,u انتخاب بكنيم براي مثال اگر ولتاژ دو سر AC مساوي 25 ولت باشد بايد سر كلاف را با نقطه نول عوض كرد و به همين ترتيب اگر ولتاژ بين نقطه B.C صفر نباشد بايد ولتاژهاي B.N يا CN را عوض كرد.

ب) برچسب گذاري موتورهاي سه فاز (روش تجربي)

براي انجام اين آزمايش از روش تجربي كه همراه سعي و خطا است سه تا از سرها يا ته ها به هم وصل كرده و سرها و يا ته هاي ديگر را به برق وصل كرده اگر موتور بدون لرزش يا سر و صدا كار كند اين اتصال به فرض درست است وگرنه آنقدر جابه جايي سرها و يا ته ها را انجام مي دهيم تا موتور بدون لرزش و همچنين از هر سه فاز به يك ميزان آمپر عبور كند.

تذكر: براي چك كردن يك موتور سه فاز اولين تستي كه بايد انجام شود تست آمپر است يعني آمپر هر سه فاز را گرفته اگر آمپرها برابر باشند به معني اين است كه سيستم يا موتور درست كار مي كند و در غير اين صورت هم بايد برق ورودي سيستم را چك كرد و هم آزمايش هاي ديگر روي ماشين مثلاً اتصال بدنه اتصال فاز به فاز و…

mamalbargh.persianblog.com
اشتراک گذاری